จุดมุ่งหมายแห่งการสั่งสอนของพระพุทธเจ้า คืออะไร

   ในพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงเป็นครั้งแรก    คือ       พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร   พระสูตรว่าด้วยการหมุนวงล้อ   คือ  พระธรรม  พระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าทางสายกลาง   ซึ่งทำให้เกิดดวงตา    ทำให้เกิดปัญญาเป็นไปเพื่อความสงบระงับ เพื่อความรู้ยิ่ง    เพื่อการตรัสรู้   (คือรู้อย่างแจ่มแจ้ง)    และเพื่อนิพพาน   (สภาพทีดับกิเลสและทุกข์ทั้งปวง)          จุดมุ่งหมายแห่งการสอน          จึงอยู่ที่ความสงบระงับความรู้ยิ่ง   การตรัสรู้และนิพพาน
           ในพระธรรมเทศนาเรื่องหนึ่ง   พระพุทธเจ้าทรงสรุปคำสั่งสอนของพระองค์ด้วยคำว่า   "วิมุตติ    คือ   ความหลุดพ้นทางจิตจากกิเลสและทุกข์ทั้งปวงอันไม่กลับมากำเริบอีก   เป็นจุดหมายปลายทาง" 
           เมื่อทรงส่งพระสาวกรุ่นแรก ๖๐ รูป  ไปประกาศพระศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสว่า
           "ภิกษุทั้งหลาย !  บัดนี้เราพ้นแล้วจากบ่วง    ทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์   แม้ท่านทั้งหลายก็พ้นแล้ว     จากบ่วงที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์    ท่านทั้งหลายจงจาริกไป   เพื่อเกื้อกูลแก่คนเป็นอันมาก       เพื่อความสุขแก่คนเป็นอันมาก         เพื่ออนุเคราะห์โลก         เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูล  และเพื่อความสุขแก่เทพและมนุษย์ทั้งหลาย"
           จากพระพุทธวจนะข้างต้น      อาจกล่าวได้ว่า   นิพพาน    หรือ  วิมุตติ เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญแห่งการสั่งสอนของพระพุทธเจ้า     พระองค์ทรงส่งเสริมพระสาวกให้ปฏิบัติทางสายกลาง     หรือ  มัชฌิมาปฏิปทา     เพื่อขจัดกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวง    แล้วให้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความกรุณา
           โดยย่อ   พระพุทธเจ้าทรงสอนประชาชนถึงวิธีที่จะมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม   ผู้ดำเนินตามคำสอนของพระองค์    อาจเลือกวิถีชีวิตที่ตนสามารถปฏิบัติได้
ที่มา : http://www.seameo.org/vl/buddhist/content.htm 

พระเครื่อง เครื่องราง