เกี่ยวกับสีผ้าจีวร

จีวร พระ
ความรู้จากพระไตรปิฏก เกี่ยวกับสีผ้าจีวร
"ในพระวินัยปิฎก มหาวรรค ภาค 2 บันทึกว่า แต่เดิมนั้นพระภิกษุย้อมสีจีวรต่างกันไป พระโคตมพุทธเจ้าจึงตรัสว่า
 
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ำย้อม 6 อย่าง คือ น้ำย้อมเกิดแต่รากหรือเหง้า 1 น้ำย้อมเกิดแต่ต้นไม้ 1 น้ำย้อมเกิดแต่เปลือกไม้ 1 น้ำย้อมเกิดแต่ใบไม้ 1 น้ำย้อมเกิดแต่ดอกไม้ 1 น้ำย้อมเกิดแต่ผลไม้ 1"
 
ส่วนสีที่ทรงห้ามมี 7 สี คือ สีเขียวครามเหมือนดอกผักตบชวา, สีเหลืองเหมือนดอกกรรณิการ์, สีแดงเหมือนชบา, สีหงสบาท (สีแดงกับเหลืองปนกัน), สีดำเหมือนลูกประคำดีควาย, สีแดงเข้มเหมือนหลังตะขาบ และสีแดงกลายแดงผสมคล้ายใบไม้แก่ใกล้ร่วงเหมือนสีดอกบัว
บางแห่งระบุว่า สีต้องห้าม คือ สีดำ สีคราม สีเหลือง สีแดง สีบานเย็น สีแสด และสีชมพู"
 
จากข้อความนี้จะเห็นว่า พระพุทธองค์ไม่ได้กำหนดรายละเอียดสีเข้าไปชัดเจนว่าต้องเป็นสีอะไร เพียงแต่ทรงกำหนดสีที่ต้องห้าม
พระพุทธองค์อนุญาตน้ำย้อมจาก 6 อย่าง ข้างบน แต่ย้อมออกมาแล้วต้องไม่ใช้สีต้องห้ามตามที่กล่าวมาข้างต้น
 
เราจะเห็นได้ว่าความต่างแห่งสีจีวรนั้น มีมาตั้งแต่สมัยพระบรมศาสดา ผ่านการสังคายนาจากพระมหาเถระมาหลายคร้้ง ก็ยังไม่ได้กำหนดสีเข้าไปชัดเจน เพียงแต่อย่าให้อยู่ในสีต้องห้ามเท่านั้นเอง

แนะนำเว็บไซต์ พระคุ้มครอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

บูชาวัตถุมงคล