พระเหยียบข้าวกล้า เป็นเหตุให้จำพรรษา?

ชาวบ้านติเตียน โพนทะนาพระเหยียบข้าวกล้า (อยากให้อ่านให้จบ)
ในเรื่องการจำพรรษานั้นปรากฏใน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ มหาวรรค ภาค ๑
ความว่า " [๒๐๕] โดยสมัยนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน อันเป็นสถานที่
พระราชทานเหยื่อแก่กระแต เขตพระนครราชคฤห์. ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคยังมิได้ทรงบัญญัติ
การจำพรรษาแก่ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นเที่ยวจาริกไปตลอดฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน.
คนทั้งหลายจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร จึงได้เที่ยว
จาริกไปตลอดฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน เหยียบย่ำติณชาติอันเขียวสด เบียดเบียนอินทรีย์
อย่างหนึ่งซึ่งมีชีวะ ยังสัตว์เล็กๆ จำนวนมากให้ถึงความวอดวายเล่า ก็พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย์
เหล่านี้เป็นผู้กล่าวธรรมอันต่ำทราม ยังพัก ยังอาศัยอยู่ประจำตลอดฤดูฝน อนึ่ง ฝูงนกเหล่านี้เล่า
ก็ยังทำรังบนยอดไม้ และพักอาศัยอยู่ประจำตลอดฤดูฝน ส่วนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร
เหล่านี้ เที่ยวจาริกไปตลอดฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน เหยียบย่ำติณชาติอันเขียวสด
เบียดเบียนอินทรีย์อย่างหนึ่งซึ่งมีชีวะ ยังสัตว์เล็กๆ จำนวนมากให้ถึงความวอดวาย. ภิกษุทั้งหลาย
ได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนา จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค.
ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุ
แรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้จำพรรษา"

จากข้อความข้างบนในพระไตรปิฎกใช้คำว่า "ติณชาติ" ซึ่ง "ติณชาติ" นี้คือต้นหญ้า บางแห่งหมายถึงหญ้าแพรก อย่างที่ปรากฎใน คัมภีร์พระไตรปิฎก (อัง.จตุ.๒๒/๑๙๖/๓๓๕) ข้อความว่า "อนภิสมฺพุทฺธสฺส โพธิสตฺตสฺเสว สโต ติริยา นาม ติณชาติ" บางทีก็แปลกันว่าหญ้าคา สรุป "ติณชาติ" ก็คือหญ้า แต่จะหมายถึงหญ้าอะไรนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้
แต่ทำไม…..เราๆ ท่านๆ จึงแปลกันว่า พระในสมัยนั้นไปเหยียบข้าวกล้าของชาวบ้านเขา จนทำให้มองว่าพระภิกษุเหล่านั้นช่างไม่รู้อะไรเลย

จากความคิดเห็นของผู้เขียนเอง
1.พระภิกษุเหล่านั้นเชือว่ายุคแรกๆ ส่วนมากเป็นพระอรหันต์ มีการศึกษา ท่านไม่รู้เชียวหรือว่าอันไหนเป็นเป็นข้าวกล้าที่ชาวบ้านรักษา เพาะปลูกไว้ อันไหนเป็นหญ้าตามธรรมชาติ
2.ถ้าบอกว่า เหยียบหญ้า (ติณชาติ) ผู้เขียนพอเข้าใจ แต่นี่มาบอกกันว่าเหยียบข้าวกล้า อ่านทีไรเจ็บแปล๊บในใจเหมือนกัน
3.เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาของชาวบ้าน ชาวบ้านเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนา แต่อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ ไม่จริงก็ได้ อย่างชาวบ้านเห็นภาพถ่ายของพระฉันกาแฟในร้าน หรือภาพพระฉันภัตตาหารภาพสลั่วๆ หน่อย ชาวบ้านก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาต่างๆ นานา กล่าวหาว่าพระฉันอาหารในเวลากลางคืนบ้าง หาว่าพระเที่ยวบ้าง ทั้งๆ ที่ไปแบบกิจลักษณะ

เรื่องมูลเหตุการจำพรรษาก็เหมือนกัน ชาวบ้านอาจจะเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาจริง แต่สิ่งนั้นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็ได้ อาจจะมีคนแย้งว่า แล้วทำไมพระพุทธเจ้าถึงบัญญัติการจำพรรษา จริงๆๆ พระพุทธเจ้าใช้คำว่า "อนุญาต" ลองอ่านข้างบนอีกทีก็ได้ พระพุทธเจ้าทรงอาศัยเหตุนี้อนุญาตการจำพรรษา เพื่อให้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ หรือประเพณี

ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ ประเด็นของการเขียนเรื่องนี้อยู่ที่ว่า ถ้ามีคนถามว่าทำไมพระเหยียบข้าวกล้าชาวบ้าน ก็ต้องหาวิธีตอบหรือคำตอบที่ดี แต่ถ้ามีคำถามว่าทำไมพระต้องจำพรรษา ซึ่งมันคนละคำถามกับข้างบน และตอบได้ง่ายกว่าข้อแรก

แนะนำเว็บไซต์ พระคุ้มครอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

บูชาวัตถุมงคล