บทกรวดน้ำ อิมินา

บทกรวดน้ำ อิมินา

        (นำ)  หันทะ มะยัง อุททิสะนาธิฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เส.

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ          อุปัชฌายา คุณุตตะรา

อาจะริยูปะการา จะ                      มาตาปิตา จะ ญาตะกา

สุริโย จันทิมา ราชา                    คุณะวันตา นะราปิ จะ

พรัหมะมารา จะ อินทา จะ             โลกะปาลา จะ เทวะตา

ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ              มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ

สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ               ปุญญานิ ปะกะตานิ  เม    

สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ                    ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง.

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ          อิมินา อุททิเสนะ จะ

ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ                   ตัณหุปาทานะเฉทะนัง

เย  สันตาเน หินา ธัมมา               ยาวะ นิพพานะโต มะมัง

นัสสันตุ สัพพะทา  เยวะ               ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว

อุชุจิตตัง สะติปัญญา                   สัลเลโข  วิริยัมหินา

มารา ละภันตุ   โนกาสัง               กาตุญจะ วิริเยสุ  เม

พุทธาทิปะวะโร นาโถ                  ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม 

นาโถ ปัจเจกะพุทโธ  จะ              สังโฆ นาโถตตะโร   มะมัง 

เตโสตตะมานุภาเวนะ                   มาโรกาสัง ละภันตุ มา.

พระเครื่อง เครื่องราง