โอวาทปาฏิโมกข์ กับไตรสิกขา

โอวาทปาฏิโมกข์ กับไตรสิกขา
ในโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งเราถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา  หรือคำสอนหลักที่สามารถปฏิบัติได้ทุกชนชั้น  ไม่ว่าบรรพชิตหรือคฤหัสถ์  สามารถจัดเข้าในไตรสิกขา  คือ ศีล  สมาธิ  ปัญญา  ได้ดังนี้  การไม่ทำบาปทั้งปวง จัดเข้าในศีล  การทำกุศลให้ถึงพร้อม  จัดเข้าในสมาธิ   การทำจิตให้ผ่องใส   จัดเข้าในปัญญา   ถึงพร้อมสิกขา ๓

แนะนำเว็บไซต์ พระคุ้มครอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

บูชาวัตถุมงคล