การรักษาศีล ๕ เกิดผลดีอย่างไร ?

สาวไทย เก็บผัก

     ศีล   ๕  ไม่ใช่กฎหมาย    แต่เป็นหลักของการฝึกฝนตนเอง    เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติดี  ปฏิบัติชอบตามธรรมะ   คนเรามิได้อยู่โดดเดี่ยว   การดำเนินชีวิตในสังคม   ต้องมีความสำนึกตนควบคุมตนเอง   ปรับตน    ไม่นิยมความรุนแรงและมีความปรารถนาดีต่อกัน 
     ศีล  ๕ คือ เว้นจากการฆ่า  เว้นจากการลักทรัพย์  เว้นจากการประพฤติผิดในกาม    เว้นจากการพูดเท็จ    เว้นจากการเสพสิ่งมึนเมา   อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท    เราควรมีเมตตาซื่อสัตย์  และมีสติ   สังคมก็จะบรรลุจุดหมายที่ทำให้บุคคลอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน

ที่มา : www.seameo.org/vl/buddhist/content.htm

แนะนำเว็บไซต์ พระคุ้มครอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

บูชาวัตถุมงคล