ธงสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนามีความหมายว่าอย่างไร

ธงสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา

            ธงสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ที่เรียกกันว่าธงฉัพพรรณรังษี   (พระรัศมี ๖   สี)     ซึ่งองค์การ   พ.ส.ล.     ได้ประกาศใช้เป็นธงสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาในการประชุมเมื่อปี    พ.ศ.    ๒๔๙๓  นั้น     มี    ๖   สี     เรียงตามแนวนอนดังนี้  คือ น้ำเงิน  เหลือง แดง ขาว  ส้ม  และสีซึ่งเรียกตามภาษาบาลีว่า "ประภัสสร"
           ธง  ๖   สีนี้   เดิมพันเอก  เฮนรี   เอส ออลคอท     พุทธศาสนิกชนชาวอเมริกันเป็นผู้ออกแบบและชาวพุทธศรีลังกาได้ใช้ต่อมา     อย่างไรก็ตาม    ธงนี้เริ่มมีผู้นิยมใช้มากขึ้นเมื่อได้ใช้เป็นธงทางการขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก   ในปีพ.ศ. ๒๔๙๓
           การออกแบบธงนี้ได้อาศัยความเชื่อว่า      ไม่ว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จ   ณ   แห่งใดพระองค์จะเปล่งพระรัศมี     ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นแสงแห่งปัญญาและสันติสุขไปสู่มวลมนุษย์ทั้ง  ๖  ทิศ  คือ   ตะวันออก  ตะวันตก  เหนือ ใต้  เบื้องบน  และเบื้องล่าง
           อย่างไรก็ตาม     พุทธศาสนิกชนชาวไทยยังคงใช้ธงธรรมจักร       ซึ่งมีรูปพระธรรมจักรบนพื้นสีเหลืองกันโดยทั่วไป        ซึ่งคณะสงฆ์ไทยเป็นผู้ประกาศใช้เป็นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็นต้นมา

ที่มา : http://www.seameo.org/vl/buddhist/content.htm

แนะนำเว็บไซต์ พระคุ้มครอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

บูชาวัตถุมงคล