พุทธศาสนามีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์อย่างไร

พระพุทธรูป

พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นในประเทศอินเดีย   ประมาณ   ๒,๖๐๐  กว่าปีมาแล้ว เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ         และเป็นที่รู้จักกันในนามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า     คำสอนของพระองค์รวบรวมไว้ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า  "พระไตรปิฎก"  ซึ่งตามศัพท์หมายถึง ตะกร้า  ๓  ใบ คือ     
พระวินัยปิฎก                 ซึ่งว่าด้วยวินัยหรือศีลของภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์
พระสุตตันตปิฎก            ซึ่งว่าด้วยพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวก   
และ  พระอภิธรรมปิฎก   ว่าด้วยปรัชญาชั้นสูง
           พระพุทธศาสนาเป็นอเทวนิยม   ไม่ถือเอาเทพเจ้าเป็นสำคัญพระพุทธศาสนามี  ๒  นิกายหลัก คือ  เถรวาท (นิกายดั้งเดิม)   และมหายาน   (นิกายซึ่งพัฒนาขึ้นในภายหลัง)   นิกายเถรวาทนับถือกันในประเทศศรีลังกา     ไทย      พม่า       ลาว    และเขมร     ส่วนมหายานมีผู้นับถือกันในประเทศจีน     ญี่ปุ่น    เกาหลี     ไต้หวันและทิเบต  

ที่มา : www.seameo.org/vl/buddhist/content.htm

แนะนำเว็บไซต์ พระคุ้มครอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

บูชาวัตถุมงคล