พระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่

พระพุทธเจ้า

        บางคนยังมีความลังเลสังสัยอยู่  ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหม  หรือเป็นแค่เรื่องเล่านิยายที่แต่งขึ้นเหมือนการกำเนิดโลก กำเนิดเทวดา  หรือเป็นแค่เรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาเหมือนบางศาสนาเท่านั้น… 
          ด้วยอาศัยหลักฐาน ๓ ประการ  เป็นเครื่องยืนยันว่าพระพุทธเจ้ามีจริง
๑. หลักฐานทางโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  เราคงเคยทราบกันมาเกี่ยวกับสังเวชนียสถาน ๔  ที่เป็นเครื่องยืนยันสถานที่ประสูติ  ตรัสรู้  แสดงธรรม และปรินิพาน  ได้รับการยืนยันมาจากบุรพกษัตริย์มาโดยลำดับ  เช่นพระเจ้าอโศกมหาราช   ทรงสร้างเสาหินจารึกไว้
๒ หลักฐานทางประวัติศาสตร์   พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่มีจริงปรากฎในประวัติศาสตร์ ว่าเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุทโทธนะกับพระนางเจ้าสิริมหามายา แห่งพระนครกบิลพัสดุ์ พระนามเดิมว่า "สิทธัตถะ" เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า เมื่อออกผนวชแสวงหาสัจจธรรมจนได้ตรัสรู้ และได้สั่งสอนพุทธธรรมออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เฉพาะในประเทศอินเดียเท่านั้น ยังขยายออกไปทั่วโลก
๓. หลักฐานที่เป็นคำสอนได้แก่พระธรรมวินัย  นี้ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญแห่งความเป็นพระพุทธเจ้า พระธรรมคำสอนแบบนี้เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน  นอกจากบุคคลที่เป็นพระพุทธเจ้า หลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้ได้ทรงประกาศพระศาสนามาโดยตลอด ๔๕ พรรษา  มีพระสาวกผู้สืบทอดพระธรรมรู้ตามมากมาย  ใน ๙ เดือนแรก มีพระสาวกรู้เห็นธรรมเป็นพระอรหันต์ตามพระองค์ถึง ๑๓๔๕ รูป (ที่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์มีมากกว่านี้ ใน ๙ เดือนแรก) และพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้แผ่ไปทั่วโลก  ในรูปแบบของพระไตรปิฎก  มีการจัดพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๕๐ ภาษาทั่วโลก  พร้อมที่จะให้ทุกท่านได้ทำการพิสูจน์
     จุดเด่นของพระธรรมในพระพุทธศาสนาที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ พร้อมที่จะให้พิสูจน์ได้ทุกเมื่อ  ทุกคน  อีกทั้งยังเรียกร้องเชิญชวนให้มาพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง ดังบทธรรมคุณที่ว่า "เอหิปัสสิโก"  เป็นสิ่งที่ควรเรียกร้องป่าวประกาศให้ใครต่อใครมาดูมาพิสูจน์ ฉะนั้น นำความคิด  เวลาที่สงสัยมาพิสูจน์หลักธรรมของพระพุทธเจ้าโดยการปฏิบัติเถิด.

แนะนำเว็บไซต์ พระคุ้มครอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

บูชาวัตถุมงคล