ความสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงหรือไม่

พระพุทธรูป

          สำหรับผู้ที่ศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างละเอียดแล้ว ย่อมมีความมั่นใจเต็มร้อยว่า "พระพุทธเจ้ามีตัวตนจริง" เพราะได้มีการบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของพระพุทธเจ้าไว้อย่างละเอียดในคัมภีร์พระไตรปิฎก ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่มีการสืบทอดกันมาอย่างเป็นระบบและรัดกุม ส่วนหลักฐานทางโบราณคดีก็ปรากฏว่ามีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจน ถึงสถานที่สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า และพระสาวกในดินแดนประเทศอินเดียและเนปาลปัจจุบัน ในด้านของหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ปรากฏมีการจารึกยืนยันสถานที่สำคัญต่างๆ ของพระพุทธเจ้า โดยการจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งได้จารึกไว้ในศิลา (หินอ่อน) มากมายหลายแห่ง เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๐ ในแง่ของหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักการสำคัญ ก็ยิ่งทำให้เชื่อได้อย่างสนิทใจในองค์ของพระพุทธเจ้า เนื่องจากบุคคลมีปัญญาสามารถนำเอาคำสอนเป็นสัจธรรมอย่างลึกซึ้งมาสอนได้อย่างละเอียดแจ่มแจ้งได้ และเป็นความจริงตามธรรมชาติ ต้องเกิดจากการตรัสรู้อย่างแน่นอน จากหลักฐานต่างๆ ที่กล่าวมา เป็นเครื่องยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริง เพราะนอกจากพระพุทธเจ้าแล้ว ยากจะหาบุคคลใดที่มีปัญญาแจ่มแจ้งเช่นนั้น

โดย พระมหาบุญเพียร ปุญญวิริโย
จากสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
ชุด พุทธประวัติ ฉบับ CD-ROM
จัดทำโดย
ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ห้องเรียนวัดศรีบุญเรือง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

พระเครื่อง เครื่องราง