พระพุทธเจ้าในอดีตและในอนาคต

          พระไตรปิฎกกล่าวว่า มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกนี้มาหลายพระองค์ ปรากฏในมหาปทานสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ได้กล่าวถึงประวัติของพระพุทธเจ้าในอดีตจำนวน ๖ พระองค์ รวมพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันอีก ๑ พระองค์ รวมเป็น ๗ พระพุทธเจ้าในอดีต ๖ พระองค์นั้น ได้แก่ ๑. พระวิปัสสี  ๒. พระสิขี ๓.พระเวสภู ๔. พระกกุสันธะ ๕. พระโกนาคมนะ  ๖. พระกัสสปะ และ ๗. พระพุทธเจ้าโคดม องค์ปัจจุบัน  นอกจากนั้น ในจักกวัตติสูตร  พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ ได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าที่จะอุบัติขึ้นในอนาคต คือพระเมตตรัย (พระศรีอริยเมตตรัย)  จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปจากพระพุทธเจ้าโคดมองค์ปัจจุบัน จะอุบัติเมื่อมนุษย์มีอายุ ๘๐,๐๐๐ ปี (อาจจะหมายถึงอีก ๘๐,๐๐๐ ก็ได้)

โดย พระมหาบุญเพียร ปุญญวิริโย
จากสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
ชุด พุทธประวัติ ฉบับ CD-ROM
จัดทำโดย
ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ห้องเรียนวัดศรีบุญเรือง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

พระเครื่อง เครื่องราง