ศาสนาของเทพเจ้าย่อมดีกว่าศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาของคนหรือ

สาวอินเดีย

ศาสนาของพระเจ้าย่อมดีกว่าศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาของคน
        เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับศรัทธาของคนแต่ละศาสนา ซึ่งนักศาสนาที่ดีไม่ควรก้าวก่ายวิจารณ์ นอกจากการเปรียบเทียบตามหลักของศาสนาเปรียบเทียบ แต่ไม่ควรจะทำในเชิงยกตนข่มท่านให้เสียคุณลักษณะของศาสนิกที่ดีในศาสนานั้นๆ ในทัศนะของชาวพุทธนั้นย่อมมีความภาคภูมิใจในการที่ศาสดาของตนเป็นคนๆหนึ่งที่ใช้ความเพียรพยายามแบบคนประสบความสำเร็จแบบคน
ศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาโดยมนุษย์ ของมนุษย์ เพื่อมนุษย์

        จากความรู้สึกนี้นำไปสู่ความเข้าใจว่าคนเราด้วยกันย่อมเข้าใจกันและกันดีคำว่า ศาสนาอาจหมายถึงการปกครองด้วยก็ได้ ดังนั้นศาสนาที่ตรัสรู้และสั่งสอนโดยคนนั้นจึงเป็นเหมือนกับ
        "ประเทศไทยที่มีคนไทยเป็นประมุข  มีคนไทยทำการบริหาร  มีคนไทยเป็นข้าราชการ  มีคนไทยอยู่ภายใต้การปกครองย่อมจะดีกว่ามีคนต่างชาติมาเป็นประมุข  มีคนต่างชาติมาบริหาร  แต่มีคนไทยเป็นผู้ถูกปกครอง"
        หากใครจะชอบอย่างหลังก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้จริงๆแต่คนไทยทั่วไปคงไม่ยินดีด้วยกับการปกครองแบบนั้น คนที่นับถือพระพุทธศาสนามีความรู้สึกอย่างนี้จึงไม่รู้สึกว่าตนมีปมด้อยที่ควรน้อยใจแต่ทั้งศาสนา ศาสดา สถาบันต่างๆทางศาสนาล้วนแต่ก่อให้เกิดความภาคภูมิแก่คนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาในความเป็นคนธรรมดาๆนี้เอง

แนะนำเว็บไซต์ พระคุ้มครอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

บูชาวัตถุมงคล