พระพุทธรูปปางต่างๆ และพระประจำวันเกิด

พระพุทธรูปปางต่าง ๆ

          พระพุทธรูปปางต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วไปนั้น เป็นการสร้างรูปของพระพุทธเจ้าในอิริยาบถ (ปาง) ต่างๆ เช่นปางมารวิชัย คือปางที่พระองค์ทรงชนะมารคือกิเลสได้  เป็นต้น  
          ส่วนพระประจำวันทั้งเจ็ดเป็นการเอาอิริยาบถต่างๆ ของพระพุทธเจ้ามากำหนดเป็นพระประจำวันเกิด ได้แก่ วันอาทิตย์ ปางถวายเนตร ยืนมองต้นโพธิ์หลังจากที่ได้ตรัสรู้, วันจันทร์ ปางห้ามญาติ หรือปางโปรดพระญาติมิให้ทำสงครามกัน, วันอังคารปางไสยยาสน์ คือปางนอนหลับ, วันพุธ ปางอุ้มบาตร ตอนเสด็จบิณฑบาต (ถ้าเป็นวันพุธกลางคืน ปางปาลิไลย์ คือปางที่มีช้างกับลิงมาปรนนิบัติตอนที่พระองค์อยู่ในป่าเลไลยก์), วันพฤหัสบดี ปางนั่งสมาธิ อันเป็นกิจที่พระองค์ปฏิบัติอยู่เป็นประจำ, วันศุกร์ ปางรำพึง เอาพระหัตถ์แนบพระอุระ (อก), วันเสาร ์ปางนาคปรก  ตอนหลังตรัสรู้ ได้มีฝนตกหนัก พญานาคมุจลินท์ได้แผ่พังพานบังฝนเอาไว้มิให้พระพุทธองค์เปียกฝน 

โดย พระมหาบุญเพียร ปุญญวิริโย
จากสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
ชุด พุทธประวัติ ฉบับ CD-ROM
จัดทำโดย
ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ห้องเรียนวัดศรีบุญเรือง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

พระเครื่อง เครื่องราง