รอยพระพุทธบาท

          รอยพระพุทธบาทที่ปรากฏในที่ต่างๆ ในประเทศไทยนั้น จากประวัติศาสตร์พระพุทธเจ้าไม่ได้เสด็จมาเมืองไทย การที่มีรอยพระพุทธบาทนั้น สันนิษฐานว่า เกิดจากความศรัทธาของคนสมัยก่อน จึงได้ทำรอยพระบาทเอาไว้เพื่อให้คนได้มีความรู้สึกอุ่นใจว่า แม้ไม่ได้อยู่ในดินแดนของพระพุทธเจ้าก็ขอให้มีรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าอยู่ประเทศไทย จึงได้มีการสร้างเอาไว้ หรือบางทีอาจเกิดจากธรรมชาติจึงยึดถือสมมติเอาว่าเป็นรอยพระบาท  ถึงแม้จะพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นรอยพระบาทของพระพุทธเจ้า แต่ด้วยความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้าของบรรพบุรุษ เมื่อเห็นลักษณะเหมือนรอยเท้าก็ลงมติกันว่าเป็นรอยพระบาทของพระพุทธเจ้า ถึงแม้จะไม่จริง แต่ก็เป็นการดีที่ได้กราบไหว้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า และนับเป็นกุศโลบายของบรรพบุรุษที่เชื่อมโยงเอาสิ่งต่างๆ ที่แปลกธรรมชาติให้นำไปสู่การนับถือบูชาพระรัตนตรัย อันจะทำให้คนมีศรัทธาในพระศาสนา และมีจิตใจละเอียดอ่อนมากขึ้น ดีกว่าการนำไปบนบานสานกล่าวเพื่ออ้อนวอนให้ได้โชคลาภ อันผิดต่อคำสอนของพระพุทธเจ้า แต่การบูชาพระบาทเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าที่น่ายกย่องอีก  เพราะเมื่อใจถึงพระพุทธเจ้า จะกราบไหว้อะไรก็ตามก็เหมือนได้ไหว้พระพุทธเจ้าองค์จริง

โดย พระมหาบุญเพียร ปุญญวิริโย
จากสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
ชุด พุทธประวัติ ฉบับ CD-ROM
จัดทำโดย
ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ห้องเรียนวัดศรีบุญเรือง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

แนะนำเว็บไซต์ พระคุ้มครอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

บูชาวัตถุมงคล