นะโมการะอัฏฐะกะ

นะโมการะอัฏฐะกะ

นะโมการะอัฏฐะกะ

นะโม อะระหะโต สัมมา           สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน
นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ           สวากขาตัสเสวะ เตนิธะ
นะโม มะหาสังฆัสสาปิ            วิสุทธะสีละทิฏฐิโน
นะโม โอมาตยารัทธัสสะ         ระตะนัตตะยัสสะ สาธุกัง
นะโม โอมะกาตี ตัสสะ            ตัสสะวัตถุตตะยัสสะปิ
นะโม การัปปะภาเวนะ            วิคัจฉันตุ อุปัททะวา
นะโม การานุภาเวนะ               สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา
นะโม การัสสะ เตเชนะ            วิธิมหิ โหมิ เตชะวา ฯ

(คำแปล)ขอนอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้แสวงหาผลประโยชน์อันใหญ่

ขอนอบน้อมแด่พระธรรมอันสูงสุด ในพระศาสนานี้ ที่พระองค์ตรัสแล้ว
ขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ แด่พระรัตนตรัยที่ปรารภแล้ว ให้สำเร็จประโยชน์
ขอนอบน้อมแด่หมวดวัตถุ อันล่วงพ้นโทษต่ำช้านั้น ด้วยการประกาศการกระทำความนอบน้อม อุปัทวะทั้งหลาย จงปราศจากไปด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อม
ขอความสวัสดีจงมีทุกเมื่อ ด้วยเดชแห่งการกระทำความนอบน้อม เราจงเป็นผู้มีเดช ในมงคลพิธีเถิด

แนะนำเว็บไซต์ พระคุ้มครอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

บูชาวัตถุมงคล