ทำวัตรเย็น

พระพุทธรูป

ทำวัตรเย็น

   เมื่อประธานจุดเทียน  ธูป  บูชาพระรัตนตรัย  ทุกคนพึงนั่งคุกเข่าประนมมือ  เสร็จแล้วกราบเบญจางคประดิษฐ์พร้อมกัน  ๓  ครั้ง  หัวหน้ากล่าวนำ  ให้ทุกคนว่าตามไปทีละบท  ดังนี้.

คำบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา,พุทธัง  ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. (กราบ)
ส๎วากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม,  ธัมมัง  นะมัสสามิ.   (กราบ)
สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  สังฆัง  นะมามิ”  (กราบ)

ปุพพะภาคะมะนะกาสะ

   (หัวหน้ากล่าวนำ)  หันทะทานิ  มะยันตัง  ภะคะวันตัง  วาจายะ  อะภิคายิตุง  ปุพพะภาคะนะมะการัญเจวะ  พุทธานุสสะตินะยัญจะ  กะโรมะ  เส.

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธานุสสะติ

   ตัง  โข  ปะนะ   ภะคะวันตัง  เอวัง  กัล๎ยาโณ  กิตติสัทโท  อัพภุคคะโต,  อิติปิโส  ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน  สุคะโต  โลกะวิทู,  อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ  สัตถา  เทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวาติ.

(หยุดระลึกถึงพระพุทธคุณว่า “พระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาประมาณมิได้  ข้าพเจ้าขอนอบน้อมคุณพระพุทธเจ้าด้วยเศียรเกล้า”)

พุทธาภิคีติง

(หัวหน้ากล่าวนำ)  หันทะ  มะยัง  พุทธาภิคติง  กะโรมะ  เส.

   พุทธ๎วาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต,
   สุทธาภิ  ญาณะกะรุณาหิ  สะมาคะตัตโต,
   โพเธสิ  โย  สุชะนะตัง  กะมะลังวะ  สูโร,
   วันทามะหัง  ตะมะระณัง  สิระสา  ชิเนนทัง.

พุทโธ  โย  สัพพะปาณีนัง                  สะระณัง  เขมะมุตตะมัง,
ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง                     วันทามิตัง  สิเรนะหัง.
พุทธัสสาหัส๎มิ  ทาโส  วะ  (ทาสี  วะ)   พุทโธ  เม  สามิกิสสะโร,
พุทโธ  ทุกขัสสะ  ฆาตา  จะ               วิธาตา  จะ  หิตัสสะเม.
พุทธัสสาหัง  นิยยาเทมิ                     สะรีรัญชีวิตัญจิทัง,
วันทันโตหัง  (วันทันตีหัง)  จะริสสามิ   พุทธัสเสวะ  สุโพธิตัง.
นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง                 พุทโธ  เม  สะระณัง  วะรัง,
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                       วัฑเฒยยัง  สัตถุ  สาสะเน.
พุทธัง  เม  วันทะมาเนนะ  (วันทะมานายะ) ยังปุญญัง ปะ สุตัง อิธะ,
สัพเพปิ  อันตะรายา  เม                 มาเหสุง  ตัสสะ  เตชะสา.

(หมอบกราบลง  แล้วกล่าวว่า)

กาเยนะ  วาจายะ  วะ  เจตะสา  วา,
พุทเธ  กุกัมมัง  ปะกะตัง  มะยา  ยัง,
พุทโธ  ปะฏิคคัณหะตุ  อัจจะยันตัง,
กาลันตะเร  สังวะริตุง  วะ  พุทเธ.

ธัมมานุสสะติ

 (หัวหน้ากล่าวนำ) หันทะ  มะยัง  ธัมมานุสสะตินะยัง  กะโรมะ  เส.

   สวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม,สันทิฏฐิโก  อะกาลิโก  เอหิปัสสิโก,  โอปะนะยิโก  ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญญูหีติ.

   (หยุดระลึกถึงพระธรรมคุณว่า “พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  มีพระคุณล้นพ้นหาประมาณมิได้  ข้าพเจ้าขอนอบน้อมคุณพระธรรมเจ้าด้วยเศียรเกล้า”)

ธัมมาภิคีติง

 (หัวหน้ากล่าวนำ)  หันทะ  มะยัง  ธัมมาภิคีติง  กะโรมะ  เส.

   สวากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ  เสยโย, 
   โย  มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท,
   ธัมโม  กุโลกะปะตะนา  ตะทะธาริธารี,
   วันทามะหัง  ตะมะหะรัง  วะระธัมมะเมตัง,

ธัมโม  โย   สัพพปาณีนัง                    สะระณัง  เขมะมุตตะมัง,
ทุติยานุสสะติฏฐานัง                           วันทามิตัง  สิเรนะหัง.
ธัมมัสสาหัสมิ  ทาโส  วะ  (ทาสี  วะ)     ธัมโม  เม  สามิกิสสะโร,
ธัมโม  ทุกขัสสะ  ฆาตา  จะ                 วิธาตา  จะ  หิตัสสะ  เม.
ธัมมัสสาหัง  นิยยาเทมิ                        สะรีรัญชีวิตัญจิทัง,
วันทันโตหัง  (วันทันตีหัง)  จะริสสามิ    ธัมมัสเสวะ  สุธัมมะตัง.
นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง                 ธัมโม  เม  สะระณัง  วะรัง,
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                       วัฑเฒยยัง  สัตถุ  สาสะเน.
ธัมมัง  เม  วันทะมาเนนะ  (วันทะมานายะ) ยัง  ปุญญัง  ปะสุตัง  อิธะ,
สัพเพปิ  อันตะรายา  เม                   มาเหสุง  ตัสสะ  เตชะสา.

(หมอบกราบลง  แล้วกล่าวว่า)

กาเยนะ  วาจายะ  วะ  เจตะสา  วา,
ธัมเม  กุกัมมัง  ปะกะตัง  มะยายัง,
ธัมโม  ปะฏิคคัณหะตุ  อัจจะยันตัง,
กาลันตะเร  สังวะริตุง  วะ  ธัมเม.

สังฆานุสสะติ

(หัวหน้ากล่าวนำ)  หันทะ  มะยัง  สังฆานุสสะตินะยัง  กะโรมะ  เส.

   สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  ยะทิทัง  จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ  อัฏฐะ  ปุริสะปุคคะลา,  เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  อาหุเนยโย  ปาหุเนยโย  ทักขิเณยโย  อะลิกะระณีโย,  อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง  โลกัสสาติ.

   (หยุดระลึกถึงพระสังฆคุณว่า  “พระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า  มีพระคุณล้นพ้นหาประมาณมิได้  ข้าพเจ้าขอนอบน้อมคุณพระสังฆเจ้าด้วยเศียรเกล้า”)

สังฆาภิคีติง

 (หัวหน้ากล่าวนำ)  หันทะ  มะยัง  สังฆาภิคติง  กะโรมะ  เส.

   สัทธัมมะโช  สุปะฏิปัตติคุณาทิยุตโต,
   โยฏฐัพพิโธ  อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ,
   สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต,
   วันทามะหัง  ตะมะริยานะ  คะณัง  สุสุทธัง.

สังโฆ  โย   สัพพะปาณีนัง                     สะระณัง  เขมะมุตตะมัง,
ตะติยานุสสะติฏฐานัง                           วันทามิ  ตัง  สิเรนะหัง.
สังฆัสสาหัสมิ  ทาโส  วะ  (ทาสี วะ)       สังโฆ  เม  สามิกิสสะโร,
สังโฆ  ทุกขัสสะ  ฆาตา  จะ                   วิธาตา  จะ  หิตัสสะ  เม.
สังฆัสสาหัง  นิยยาเทมิ                          สะรีรัญชีวิตัญจิทัง,
วันทันโตหัง  (วันทันตีหัง)  จะริสสามิ      สังฆัสโสปะฏิปันนะตัง.
นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง                 สังโฆ  เม  สะระณัง  วะรัง,
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                  วัฑเฒยยัง  สัตถุ  สาสะเน.
สังฆัง  เม  วันทะมาเนนะ  (วันทะมานายะ) ยัง  ปุญญัง  ปะสุตัง อิธะ,
สัพเพปิ  อันตะรายา  เม                  มาเหสุง  ตัสสะ  เตชะสา.

(หมอบกราบลงแล้วกล่าวว่า)

กาเยนะ  วาจายะ  วะ  เจตะสา  วา,
สังเฆ  กุกัมมัง  ปะกะตัง  มะยายัง,
สังโฆ  ปะฏิคคัณหะตุ  อัจจะยันตัง,
กาลันตะเร  สังวะริตุง  วะ  สังเฆ.

แนะนำเว็บไซต์ พระคุ้มครอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

บูชาวัตถุมงคล