ทำวัตรเช้า

พระพุทธรูป

ทำวัตรเช้า

    เมื่อประธานจุดเทียน  ธูป  บูชาพระรัตนตรัย  ทุกคนพึงนั่งคุกเข่าประนมมือ  เสร็จแล้วกราบเบญจางคประดิษฐ์พร้อมกัน  ๓  ครั้ง  หัวหน้ากล่าวนำ  ให้ทุกคนว่าตามไปทีละบท  ดังนี้.

คำบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา,พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. (กราบ)
ส๎วากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม,  ธัมมัง  นะมัสสามิ.   (กราบ)
สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  สังฆัง  นะมามิ.  (กราบ)

ปุพพะภาคะมะนะกาสะ

(หัวหน้ากล่าวนำ)  หันทะ  มะยัง  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  ปุพพะภาคะนะมะ  การัง  กะโรมะ  เสฯ

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธาภิถุติง

(หัวหน้ากล่าวนำ)  หันทะ  มะยัง  พุทธาภิถุติง  กะโรมะ  เสฯ

    โย  โส  ตะถาคะโต  อะระหังสัมมาสัมพุทโธ,  วิชชาจะระณะสัมปันโน  สุคะโต  โลกะวิทู,  อะนุตตะโร   ปุริสะทัมมะสาระถิ  สัตถา  เทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวา,  โย  อิมัง  โลกัง  สะเทวะกัง  สะมาระกัง สะพ๎รัห๎มะกัง, สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิง ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภิญญา สัจฉิกัต๎วา ปะเวเทสิ, โย ธัมมังเทเสสิ  อาทิกัล๎ยาณัง มัชเฌกัล๎ยาณัง ปะริโยสานะกัล๎ยาณัง สาต๎ถัง สะพ๎ยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง ปะริสุทธัง พ๎รัห๎มะจะริยัง ปะกาเสสิ,  ตะมะหัง  ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ,   ตะมะหัง  ภะคะวันตัง  สิระสา  นะมามิ  (กราบ)

ธัมมาภิถุติ

(หัวหน้ากล่าวนำ)   หันทะ  มะยัง  ธัมมาภิถุติง  กะโรมะ  เสฯ

   โย  โส  ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,  สันทิฏฐิโก  อะกาลิโก  เอหิปัสสิโก,  โอปะนะยิโก  ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ วิญญูหิ,  ตะมะหัง  ธัมมัง  อะภิปูชะยามิ  ตะมะหัง  ธัมมัง  สิระสา นะมามิ.  (กราบ)

สังฆาภิถุติง

(หัวหน้ากล่าวนำ)  หันทะ  มะยัง  สังฆาภิถุติง  กะโรมะ  เสฯ

   โย  โส  สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,  สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ  อัฏฐะ  ปุริสะปุคคะลา,  เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย  ปาหุเนยโย  ทักขิเณยโย  อัญชะลิกะระณีโย,  อะนุตตะรังปุญญักเขตตัง โลกัสสะ,  ตะมะหัง  สังฆัง อะภิปูชะยามิ, ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ.    

(กราบ  แล้วนั่งพับเพียบ)

ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา

   (หัวหน้ากล่าวนำ)  หันทะ  มะยัง  ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย     เจวะ  สังเวคะวัตถุปะริทีปะกะปาฐัญจะ  ภะณามะ  เสฯ

   พุทโธ  สุสุทโธ กะรุณามะหัณณะโว, โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน,  โลกัสสะ  ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก,  วันทามิ  พุทธัง  อะหะมาทะเรนะ  ตัง,  ธัมโม  ปะทีโป  วิยะ  ตัสสะ สัตถุโน,  โย  มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก,  โลกุตตะโร  โย  จะ  ตะทัตถะทีปะโน,  วันทามิ ธัมมัง  อะหะมาทะเรนะ  ตัง,  สังโฆ  สุเขตาภ๎ยะติเขตตะสัญญิโต,  โย  ทิฏฐะสันโต  สุคะตานุโพธะโก,  โลลัปปะหีโน  อะริโย  สุเมธะโส, วันทามิ สังฆัง  อะหะมาทะเรนะตัง,  อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง,  วัตถุตตะยัง  วันทะยะตาภิสังขะตัง,  ปุญญัง  มะยา  ยัง  มะมะ สัพพุปัททะวา,  มาโหนตุ  เว  ตัสสะ  ปะภาวะสิทธิยา.

สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ

   อิธะ  ตะถาคะโต  โลเก  อุปปันโน  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ,  ธัมโม จะ เทสิโต  นิยยานิโก  อุปะสะมิโก  ปะรินิพพานิโก  สัมโพธะคามี สุคะตัปปะเวทิโต,  มะยันตัง  ธัมมัง  สุต๎วา  เอวัง  ชานามะ,    ชาติปิ  ทุกขา  ชะราปิ  ทุกขา มะระณัมปิ  ทุกขัง,  โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ  ทุกขา,  อัปปิเยหิ  สัมปะโยโค  ทุกโข,   ปิเยหิ  วิปปะโยโค  ทุกโข,  ยัมปิจฉัง  นะ  ละภะติ ตัมปิ  ทุกขัง,  สังขิตเตนะ  ปัญจุปาทานักขันธา  ทุกขา,  เสยยะถีทัง,

   รูปูปาทานักขันโธ,  เวทะนูปาทานักขันโธ,  สัญญูปาทานักขันโธ,  สังขารูปาทานักขันโธ,  วิญญาณูปาทานักขันโธ,  เยสังปะริญญายะ,  ธะระมาโน   โส  ภะคะวา,  เอวัง  พะหุลัง  สาวะเก  วิเนติ,  เอวัง  ภาคา  จะ  ปะนัสสะ  ภะคะวะโต  สาวะเกสุ  อะนุสาสะนี,  พะหุลา  ปะวัตตะติ, รูปัง  อะนิจจัง,  เวทะนา  อะนิจจา,  สัญญา  อะนิจจา,  สังขารา  อะนิจจา,  วิญญาณัง  อะนิจจัง,  รูปัง อะนัตตา, เวทะนา อะนัตตา, สัญญา อะนัตตา,   สังขารา อะนัตตา, วิญญาณัง  อะนัตตา, สัพเพ  สังขารา  อะนิจจา, สัพเพ  ธัมมา  อะนัตตาติ, เต  (ผู้หญิงว่า “ตา”)  มะยัง,  โอติณณาม๎หะ  ชาติยา     ชะรามะระเณนะ,  โสเกหิ  ปะริเทเวหิ  ทุกเขหิ  โทมะนัสเสหิ  อุปายาเสหิ,  ทุกโขติณณา ทุกขะปะเรตา, อัปเปวะนามิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ  อันตะกิริยา  ปัญญาเยถาติ.

พระภิกษุ  สวดตามนี้

   จิระปะรินิพพุตัมปิ  ตัง  ภะคะวันตัง  อุททิสสะ  อะระหันตัง  สัมมาสัมพุทธัง,  สัทธา  อะคารัส๎มา  อะนะคาริยัง  ปัพพะชิตา,  ตัส๎มิง    ภะคะวะติ    พ๎รัห๎มะจะริยัง  จะรามะ,  ภิกขูนัง  สิกขาสาชีวะสะมาปันนา,  ตัง  โน  พ๎รัห๎มะจะริยัง  อิมัสสะ  เกวะลัสสะ  ทุกขักขันธัสสะ  อันตะกิริยายะ  สังวัตตะตุ.

คฤหัสถ์  สวดตามนี้

   จิระปะรินิพพุตัมปิ  ตัง  ภะคะวันตัง  สะระณังคะตา  ธัมมัญจะ  ภิกขุสังฆัญจะ  ตัสสะ  ภะคะวะโต  สาสะนัง  ยะถาสะติ  ยะถาพะลัง  มะนะสิกะโรมะ  อะนุปะฏิปัชชามะ  สา  สา  โน  ปะฏิปัตติ  อิมัสสะ  เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ  อันตะกิริยายะ  สังวัตตะตุ.

แนะนำเว็บไซต์ พระคุ้มครอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

บูชาวัตถุมงคล