พิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

สมาธิ

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
     การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คือการประกาศตนของผู้แสดงว่าเป็นผู้รับนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นของตน เพื่อเป็นการแสดงให้ปรากฏว่า ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาประจำชีวิตของตน
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะนี้นิยมทำกันในสมัยเมื่อ 
     ๑.บุตรหลานของตนเจริญวัยอยู่ในระหว่างอายุ ๑๒ – ๑๕ ปี ทำเพื่อให้เด็กสืบความเป็นพุทธศาสนิกตามสกุล 
     ๒.จะส่งบุตรหลานของตนไปเพื่อศึกษาหรือเพื่อประโยชน์ใด ๆ ก็ตาม ซึ่งจะต้องจากไปนานแรมปี เช่น ไปศึกษาในต่างประเทศ 
     ๓.จะปลูกฝังนิสัยของเยาวชนให้มั่นคงในพระพุทธศาสนา เช่น อย่างที่โรงเรียนสอนวิชาสามัญและวิสามัญศึกษา จัดประกอบพิธีแก่นักเรียนที่เข้าศึกษาใหม่ในรอบปี 
     ๔.มีบุคคลต่างศาสนาเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ต้องการจะประกาศตนเป็นพุทธศาสนิก
ประเพณีวิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
     การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้รวมเป็น ๔ วิธี คือ 
     ๑.มีผู้มาทูลขอบวช พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา ผู้นั้นถือเพศเป็นเสร็จพิธี 
     ๒.ขอบวชต่อพระสาวก แล้วลั่นวาจาถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึก ๓ หน เป็นเสร็จพิธี 
     ๓.ผู้มีอายุไม่ครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขอบวช ก็บวชด้วยวิธีที่ ๒ สำเร็จเป็นสามเณร 
     ๔.คฤหัสถ์ผู้ไม่ต้องการบวช ลั่นวาจาถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึก เป็นอุบาสกอุบาสิกา พุทธมามกะ พุทธมามิกา ตามเพศ ตามวัย 
     คำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
     เอสาหัง ภันเต, สุจิระปรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ สังฆัญจะ พุทธะมามะโกติ, มัง สังโฆ ธาเรตุ ฯ 
     คำแปล 
     ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น, แม้ปรินิพพานไปนานแล้ว, ทั้งพระธรรมและพระสงฆ์, เป็นสรณะที่ระลึกนับถือ, ขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกะ ผู้รับเอาพระพุทธเจ้าเป็นของตน คือ ผู้นับถือพระพุทธเจ้า ฯ
หมายเหตุ.- 
     ๑.ถ้าเป็นหญิงคนเดียวเปลี่ยน พุทธะมาโกติ เป็น พุทธะมามะกาติ 
     ๒.ถ้าปฏิญาณพร้อมกันหลายคนทั้งชาย-หญิง คำปฏิญาณให้เปลี่ยนเฉพาะคำที่ขีดเส้นใต้ไว้ดังต่อไปนี้ เอสาหัง ชายเปลี่ยนเป็นว่า เอเต มะยัง หญิงเปลี่ยนเป็นว่า เอตา มะยัง คัจฉามิ เปลี่ยนเป็นว่า คัจฉามะ พุทธะมามะโกติ เปลี่ยนเป็นว่า พุมธะมามะกาติ (ทั้งชาย และ หญิง) มัง เปลี่ยนเป็นว่า โน 
     แบบอย่างของคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
     ชายคนเดียวว่า เอสาหัง………………..คัจฉามิ……….พุทธะมามะโกติ มัง…………….. 
     หญิงคนเดียวว่า เอสาหัง……….……….คัจฉามิ…….….พุทธะมามิกาติ มัง…………….. 
     ชายหลายคนว่า เอเต มะยัง…………..คัจฉามะ……..พุทธะมามะกาติ โน…………….. 
     หญิงหลายคนว่า เอเต มะยัง………..…คัจฉามะ………พุทธะมามะกาติ โน……………. 

แนะนำเว็บไซต์ พระคุ้มครอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

บูชาวัตถุมงคล