อาราธนาต่างๆ

การบูชา
อาราธนาพระปริตร และอาราธนาธรรม การอาราธนาศีล นิยมใช้ในงานพิธีต่อไปนี้
๑.พิธีถวายทาน
๒.พิธีเจริญพระพุทธมนต์, สวดพระพุทธมนต์
๓.พิธีทำบุญเลี้ยงพระ
๔.พิธีมีเทศน์ (ถ้าเทศน์ต่อจากสวดมนต์ ตอนสวดมนต์ ไม่ต้องอาราธนาศีล)
๕.พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ อุบาสก อุบาสิกา วิธีอาราธนาศีล ถ้าพระสงฆ์นั่งบนอาสนะสูง เจ้าภาพและแขกนั่งบนเก้าอี้ ผู้อาราธนาศีล ต้องยืนไหว้พระพุทธ แล้วไหว้พระสงฆ์และอาราธนาศีล, ถ้าพระสงฆ์นั่งบนอาสนะต่ำ ผู้อาราธนาต้องนั่งกราบพระพุทธ ๓ ครั้ง แล้วหันหน้าไปทางพระสงฆ์องค์ประธาน ประนมมือตั้งตัวตรง แล้วอาราธนาศีล คำอาราธนาศีล ๕ ในพิธีการ
มยํ ภนฺเต วิสุํ วิสุํ รกฺขนตฺถาย ติสรเณน สห ปญฺจ สีลานิ ยาจาม ทุติยมฺปิ………. ตติยมฺปิ………. 

การอาราธนาพระปริตร
นิยมใช้ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ต่อจากรับศีลเป็นส่วนมาก, ถ้าเจริญพระพุทธมนต์ก่อนเทศน์ ก็ให้อาราธนาพระปริตรก่อน
เมื่อเจริญพระพุทธมนต์จบลงจึงอาราธนาศีล รับศีลเสร็จแล้ว

คำอาราธนาพระปริตร
วิปตฺติปฏิพาหาย                  สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา
สพฺพทุกฺขวินาสาย          ปริตฺตํ พฺรูถ มงฺคลํ
วิปตฺติปฏิพาหาย                    สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา
สพฺพภยวินาสาย                 ปริตฺตํ พฺรูถ มงฺคลํ
วิปตฺติปฏิพาหาย                  สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา
สพฺพโรควินาสาย           ปริตฺตํ พฺรูถ มงฺคลํ ฯ

 การอาราธนาธรรม
นิยมใช้หบังจากการรับศีล ใช้ทั่วไป นิยมกล่าวคำอาราธนาธรรมก่อนที่พระจะแสดงธรรม และนิยมใช้คำอาราธนาแบบธรรมดา แต่ถ้าในวันธรรมสวนะหรือวันพระ นิยมใช้คำอาราธนาธรรมแบบพิเศษ

         คำอาราธนาธรรม 
                 พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี สหมฺปติ 
         กตฺอญฺชลี อนฺธิวรํ อยาจถ 
               สนฺตีธ สตฺตาปฺปรชกฺขชาติกา 
               เทเสตุ ธมฺมํ อนุกมฺปิมํ ปชํ ฯ 

แนะนำเว็บไซต์ พระคุ้มครอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

บูชาวัตถุมงคล