ถวายของพระที่ประพฤติไม่ดี ได้บาปไหม

มีผู้เคยถามว่า ถ้าเราทำบุญตักบาตร ถวายจีวร หรือเครื่องอำนวยความสะดวกอื่นๆ แด่พระภิกษุ ถ้าพระภิกษุนั้นประพฤติไม่งาม ไม่เรียบร้อย เราจะมีส่วนแห่งกรรมนั้นไหม
ผู้เขียนจึงย้อนถามว่า ในขณะที่ถวายคิดอย่างไร ถ้าคิดประมาณว่าเราทำบุญในพระพุทธศาสนาด้วยความเลื่อมใส มีใจยินดีเบิกบานในการเสียสละ ปฏิบัติตามคำสอนของพระบรมศาสดาด้วยการให้ทานเป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาในฐานะอุบาสกอุบาสิกาแล้ว ก็ไม่ต้องกังวลใจในเรื่องอื่น จิตคิดอกุศลในเรื่องอื่นของเราไม่มี เราไม่ได้กังวลใจหรือผูกใจว่าท่านรับใช้สอยของเราแล้วท่านจงทำอย่างนั้นอย่างนี้ หรือเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
 
มีพระพุทธคาถาอยู่ว่า..
ปาณิมฺหิ เจ วโณ นาสฺส หเรยฺย ปาณินา วิสํ
นาพฺพณํ วิสมเนฺวติ นตฺถิ ปาปํ อกุพฺพโต.
ถ้าแผลไม่พึงมีในฝ่ามือไซร้, บุคคลพึงนำยาพิษไปด้วยฝ่ามือได้,
เพราะยาพิษย่อมไม่ซึมเข้าสู่ฝ่ามือที่ไม่มีแผล ฉันใด,
บาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำอยู่ ฉันนั้น.

แนะนำเว็บไซต์ พระคุ้มครอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

บูชาวัตถุมงคล