การสวดมนต์

สวดมนต์
การสวดมนต์นั้น ถึงเราจะไม่รู้ความหมายของการสวดมนต์ก็ตาม แต่ก็ยังสงเคราะห์เข้าในการทำความเพียรพยามทั้ง 4 ได้ :-
 
สังวรปทาน คือ เพียรระงับการกระทำอกุศล ไม่ให้เกิดขึ้น : ในขณะที่เราสวดมนต์ เป็นการปัองกันอกุศลที่จะเกิดขึ้นทางกาย ทางวาจา และทางใจ ถ้าเราไม่ได้มานั่งสวดมนต์ เราอาจจะต้องไปเที่ยวพบผู้คน เที่ยวดื่มกิน เคาท์ดาวน์ ในสถานที่ที่อาจจะทำเราเกิดอกุศล ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งได้
 
ปหานปทาน คือ เพียรละเลิกอกุศลที่กำลังกระทำอยู่ : แน่นอนว่าอกุศลใด ที่เกิดขึ้นในขณะสวดมนต์ย่อมตั้งอยู่ได้ไม่นาน เดี๋ยวก็หายไป เราอาจจะโกรธ เกลียด พยาบาทใครมาก่อน แต่อกุศลเหล่านี้ตั้งอยู่ในจิตของผู้สวดมนต์ได้ไม่นาน
 
อนุรักขปทาน คือ เพียรรักษา กุศลธรรม ที่เกิดขึ้นแล้ว : การสวดมนต์เป็นการทำจิตใจให้สงบด้วยพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และความสงบแห่งจิตนี่แหล่ะเป็นเครื่องอยู่แห่งกุศลธรรมทั้งหลาย
 
ภาวนาปทาน คือ เพียรฝึกฝนบำรุงกุศลธรรม ให้เจริญยิ่งขึ้น : สวดมนต์บ่อยๆ จิตใจละอกุศลบ่อยๆ จิตใจสงบบ่อยๆ เป็นการเปิดโอกาสให้กุศลธรรมเกิดขึ้นบ่อยๆ และเจริญงอกงามขึ้นได้

แนะนำเว็บไซต์ พระคุ้มครอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

บูชาวัตถุมงคล