สวดมนต์ ๑๓ ค่ำ

สวดมนต์ ๑๓ ค่ำ

อาทิยะสุตตะคาถา

ภุตตา โภคา ภะฏา ภัจจา            วิติณณา  อาปะทาสุ เม

อุทธัคคา  ทักขิณา  ทินนา           อะโถ  ปัญจะ  พะลี  กะตา

อุปัฏฐิตา  สีละวันโต                    สัญญะตา  พรัหมะจาริโน

ยะทัตถัง  โภคะมิจเฉยยะ              ปัณฑิโต  ฆะระมาวะสัง

โส  เม  อัตโถ  อะนุปปัตโต           กะตัง  อะนะนุตาปิยัง

เอตัง  อะนุสสะรัง  มัจโจ               อะริยะธัมเม  ฐิโต  นะโร

อิเธวะ  นัง  ปะสังสันติ                  เปจจะ สัคเค  ปะโมทะตีติ.

 

                 ทะสะธัมมะสุตตะปาฐะ

เอวัมเม  สุตัง.  เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา,  สาวัตถิยัง  วิหะระติ,  เชตะวะเน

อะนาถะปิณฑิกัสสะ,  อาราเม. ตัต๎ระ โข  ภะคะวา  ภิกขู  อามันเตสิ  ภิกขะโวติ.  ภะทันเตติ  เต  ภิกขู  ภะคะวะโต  ปัจจัสโสสุง. ภะคะวา  เอตะทะโวจะ.  ทะสะ  อิเม  ภิกขะเว  ธัมมา ปัพพะชิเตนะ  อะภิณหัง  ปัจจะเวกขิตัพพา. กะตะเม ทะสะ.

๑.  เววัณณิยัมหิ  อัชฌูปะคะโตติ,  ปัพพะชิเตนะ  อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตัพพัง.

๒.  ปะระปะฏิพัทธา  เม ชีวิกาติ.  ปัพพะชิเตนะ  อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตัพพัง.

๓.  อัญโญ เม อากัปโป  กะระณีโยติ, ปัพพะชิเตนะ  อะภิณหัง  ปัจจะเวกขิตัพพัง.

๔. กัจจิ นุ โข เม  อัตตา สีละโต  นะ  อุปะวะทะตีติ, ปัพพะชิเตนะ  อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตัพพัง.

๕.  กัจจิ นุ โข มัง  อะนุวิจจะ  วิญญู  สะพรัหมะจารี  สีละโต  นะ อุปะวะทันตีติ. ปัพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตัพพัง.

๖.  สัพเพหิ เม ปิเยหิ  มะนาเปหิ  นานาภาโว  วินาภาโวติ, ปัพพะชิเตนะ  อะภิณหังปัจจะเวกขิตัพพัง.

๗.  กัมมัสสะโกมหิ  กัมมะทายาโท กัมมะโยนิ  กัมมะพันธุ กัมมะปฏิสะระโณ, ยัง กัมมัง กะริสสามิ กัล๎ยาณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ  ทายาโท  ภะวิสสามีติ, ปัพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตัพพัง.

๘.  กะถัมภูตัสสะ เม รัตตินทิวา  วีติปะตันตีติ, ปัพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตัพพัง.

๙.  กัจจิ นุ โขหัง สุญญาคาเร อะภิระมามีติ, ปัพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตัพพัง.

๑๐. อัตถิ นุ โข เม อุตตะริมะนุสสะธัมมา อะละมะริยะญาณะทัสสะนะวิเสโส อะธิคะโต, โสหัง ปัจฉิเม กาเล สะพรัหมะจารีหิ ปุฏโฐ นะ มังกุ  ภะวิสสามีติ, ปัพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตัพพัง.

อิเม  โข ภิกขะเว  ทะสะ  ธัมมา  ปัพพะชิเตนะ  อะภิณหังปัจจะเวกขิตัพพาติ. อิทะมะโวจะ  ภะคะวา. อัตตะมะนา  เต ภิกขู  ภะคะวะโต  ภาสิตัง, อะภินันทุนติ.

 

ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา

อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ               อุตตะมัง  ธัมมะมัชฌะคา

มะหาสังฆัง  ปะโพเธสิ                  อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง

พุทโธ ธัมโม  สังโฆ จาติ              นานาโหนตัมปิ  วัตถุโต

อัญญะมัญญาวิโยคา วะ              เอกีภูตัมปะนัตถะโต

พุทโธ  ธัมมัสสะ  โพเธตา             ธัมโม  สังเฆนะ  ธาริโต

สังโฆ จะ  สาวะโก พุทธัสสะ          อิจเจกาพัทธะเมวิทัง

วิสุทธัง  อุตตะมัง  เสฏฐัง              โลกัส๎มิง ระตะนัตตะยัง

สังวัตตะติ  ปะสันนานัง                อัตตะโน  สุทธิกามินัง

สัมมา  ปะฏิปัชชันตานัง              ปะระมายะ  วิสุทธิยา.

วิสุทธิ  สัพพักเลเสหิ                   โหติ  ทุกเขหิ  นิพพุติ

นิพพานัง  ปะระมัง  สุญญัง           นิพพานัง  ปะระมัง  สุขัง

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                  สุวัตถิ  โหตุ  สัพพะทา.

ระตะนัตตะยานุภาเวนะ                 ระตะนัตตะยะเตชะสา

อุปัททะวันตะรายา จะ                  อุปะสัคคา จะ สัพพะโส

มา  กะทาจิ  สัมผุสิงสุ                 รัฏฐัง  ส๎ยามานะเมวิทัง

อาโรคิยะสุขัญเจวะ                     ตะโต  ทีฆายุตาปิ  จะ

ตัพพัตถูนัญจะ  สัมปัต๎โย            สุขัง  สัพพัตถะ  โสตถิ จะ

ภะวันตุ สัมปะวัตตันตุ                  ส๎ยามานัง  รัฏฐะปาลินัง

เต จะ รัฏฐัญจะ  รักขันตุ              ส๎ยามะรัฏฐิกะเทวะตา

ส๎ยามานัง  รัฏฐะปาลีหิ                 ธัมมามิเสหิ  ปูชิตา

สิทธะมัตถุ  สิทธะมัตถุ                 สิทธะมัตถุ  อิทัง  ผะลัง

เอตัส๎มิง  ระตะนัตตะยัส๎มิง            สัมปะสาทะนะเจตะโส.

 

สุขาภิยาจะนะคาถา

ยัง  ยัง  เทวะมะนุสสานัง               มังคะลัตถายะ  ภาสิตัง

ตัสสะ  ตัสสานุภาเวนะ                 โหตุ  ราชะกุเล  สุขัง

เย เย อารักขะกา  เทวา                ตัตถะ  ตัตถาธิวาสิโน

อิมินา  ธัมมะทาเนนะ                   สัพเพ  อัมเหหิ  ปูชิตา

สะทา  ภัท๎รานิ  ปัสสันตุ               สุขิตา โหนตุ  นิพภะยา

อัปปะมัตตา  จะ อัมเหสุ                สัพเพ  รักขันตุ โน  สะทา

ยัญจะ  โน ภาสะมาเนหิ                กุสะลัง  ปะสุตัง  พะหุง

ตันโน  เทวานุโมทันตุ                  จิรัง ติฏฐันตุ  สาตะตัง

เย วา  ชะลาพุชัณฑะชา               สังเสทะโชปะปาติกา

อะเวรา  โหนตุ  สัพเพ  เต             อะนีฆา  นิรุปัททะวา 

ปัสสันตุ  อะนะวัชชานิ                  มา จะ สาวัชชะมาคะมา

จิรัง  ติฏฐะตุ  โลกัส๎มิง                 สัมมาสัมพุทธะสาสะนัง

ทัสเสนตัง  โสตะวันตูนัง               มัคคัง  สัตตะวิสุทธิยา

ยาวะ  พุทโธติ  นามัมปิ                โลกะเชฏฐัสสะ  สัตถุโน

สัมมาเทสิตะธัมมัสสะ                   ปะวัตตะติ  มะเหสิโน

ปะสันนา  โหนตุ  สัพเพปิ             ปาณิโน พุทธะสาสะเน

สัมมา  ธารัง  ปะเวจฉันโต            กาเล  เทโว  ปะวัสสะตุ

วุฑฒิภาวายะ  สัตตานัง               สะมิทธัง  เนตุ  เมทะนิง

มาตา  ปิตา  จะ อัต๎ระชัง               นิจจัง  รักขันติ  ปุตตะกัง

เอวัง  ธัมเมนะ ราชาโน                ปะชัง รักขันตุ  สัพพะทา.

พระเครื่อง เครื่องราง