สวดมนต์ ๑๒ ค่ำ

สวดมนต์ ๑๒ ค่ำ

อัฏฐังคิกะมัคคะคาถา

มัคคานัฏฐังคิโก  เสฏโฐ               สัจจานัง  จะตุโร  ปะทา

วิราโค  เสฏโฐ  ธัมมานัง              ทิปะทานัญจะ  จักขุมา

เอเสวะ  มัคโค  นัตถัญโญ            ทัสสะนัสสะ  วิสุทธิยา

เอตัญหิ  ตุมเห  ปะฏิปัชชะถะ        มาระเสนัปปะโมหะนัง

เอตัญหิ  ตุมเห  ปะฏิปันนา           ทุกขัสสันตัง  กะริสสะถะ

อักขาโต  โว มะยา มัคโค             อัญญายะ  สัลละสัตถะนัง

ตุมเหหิ  กิจจัง  อาตัปปัง              อักขาตาโร  ตะถาคะตา

ปะฏิปันนา  ปะโมกขันติ               ฌายิโน  มาระพันธะนาติ.

                          

                        

 

มัคคะวิภังคะสุตตัง

เอวัมเม  สุตัง,  เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา, สาวัตถิยัง  วิหะระติ, เชตะวะเน 

อะนาถะปิณฑิกัสสะ, อาราเม.  ตัต๎ระ  โข  ภะคะวา  ภิกขู อามันเตสิ  ภิกขะโวติ.   ภะทันเตติ  เต ภิกขู  ภะคะวะโต  ปัจจัสโสสุง, ภะคะวา  เอตะทะโวจะ.  อะริยัง โว  ภิกขะเว อัฏฐังคิกัง  มัคคัง  เทสิสสามิ วิภะชิสสามิ,  ตัง  สุณาถะ  สาธุกัง  มะนะสิกะโรถะ  ภาสิสสามีติ.  เอวัมภันเตติ  โข เต  ภิกขู  ภะคะวะโต  ปัจจัสโสสุง. ภะคะวา เอตะทะโวจะ. กะตะโม  จะ ภิกขะเว  อะริโย  อัฏฐิงคิโก มัคโค.  เสยยะถีทัง.  สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป, สัมมาวาจา  สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว, สัมมาวายาโม สัมมาสะติ  สัมมาสะมาธิ.

กะตะมา จะ  ภิกขะเว  สัมมาทิฏฐิ,  ยัง โข  ภิกขะเว ทุกเข  ญาณัง ทุกขะสะมุทะเย  ญาณัง ทุกขะนิโรเธ  ญาณัง  ทุกขะนิโรธะคามินิยา ปะฏิปะทายะ  ญาณัง,  อะยัง วุจจะติ  ภิกขะเว  สัมมาทิฏฐิ.

กะตะโม จะ ภิกขะเว  สัมมาสังกัปโป, โย โข  ภิกขะเว  เนกขัมมะสังกัปโป อัพ๎ยาปาทะสังกัปโป อะวิหิงสาสังกัปโป.  อะยัง  วุจจะติ ภิกขะเว  สัมมาสังกัปโป.

        กะตะมา จะ ภิกขะเว  สัมมาวาจา,  ยา โข  ภิกขะเว  มุสาวาทา เวระมะณี, 

ปิสุณายะ  วาจายะ  เวระมะณี,  ผะรุสายะ  วาจายะ  เวระมะณี, สัมผัปปะลาปา  เวระมะณี.  อะยัง   วุจจะติ  ภิกขะเว  สัมมาวาจา.

กะตะโม  จะ ภิกขะเว  สัมมากัมมันโต.  ยา โข  ภิกขะเว ปาณาติปาตา  เวระมะณี,  อะทินนาทานา  เวระมะณี,  อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี,  อะยัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  สัมมากัมมันโต.

กะตะโม จะ ภิกขะเว  สัมมาอาชีโว.  อิธะ  ภิกขะเว  อะริยะสาวะโก  มิจฉาอาชีวัง  ปะหายะ, สัมมาอาชีเวนะ ชีวิกัง กัปเปติ, อะยัง  วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาอาชีโว.

กะตะโม จะ ภิกขะเว  สัมมาวายาโม. อิธะ  ภิกขะเว  ภิกขุ อะนุปปันนานัง  ปาปะกานัง  อะกุสะลานัง ธัมมานัง  อะนุปปาทายะ, ฉันทัง  ชะเนติ  วายะมะติ  วิริยัง  อาระภะติ  จิตตัง  ปัคคัณหาติ ปะทะหะติ. อุปปันนานัง  ปาปะกานัง  อะกุสะลานัง  ธัมมานัง ปะหานายะ,  ฉันทัง  ชะเนติ  วายะมะติ  วิริยัง  อาระภะติ  จิตตัง ปัคคัณหาติ  ปะทะหะติ,  อะนุปปันนานัง  กุสะลานัง  ธัมมานัง อุปปาทายะ,  ฉันทัง  ชะเนติ  วายะมะติ  วิริยัง  อาระภะติ  จิตตัง ปัคคัณหาติ  ปะทะหะติ.  อุปปันนานัง  กุสะลานัง  ธัมมานัง  ฐิติยา, อะสัมโมสายะ  ภิยโยภาวายะ  เวปุลลายะ  ภาวะนายะ  ปาริปูริยา, ฉันทัง  ชะเนติ  วายะมะติ  วิริยัง  อาระภะติ  จิตตัง  ปัคคัณหาติ ปะทะหะติ.  อะยัง  วุจจะติ  ภิกขะเว สัมมาวายาโม.

กะตะมา  จะ ภิกขะเว สัมมาสะติ.  อิธะ  ภิกขะเว ภิกขุ กาเย  กายานุปัสสี  วิหะระติ,  อาตาปี  สัมปะชาโน  สะติมา  วิเนยยะ โลเก  อะภิชฌาโทมะนัสสัง,  เวทะนาสุ  เวทะนานุปัสสี  วิหะระติ, อาตาปี  สัมปะชาโน  สะติมา  วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง, จิตเต จิตตานุปัสสี  วิหะระติ,  อาตาปี  สัมปะชาโน  สะติมา  วิเนยยะ โลเก  อะภิชฌาโทมะนัสสัง.  ธัมเมสุ  ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ,  อาตาปี สัมปะชาโน  สะติมา  วิเนยยะ โลเก  อะภิชฌาโทมะนัสสัง,  อะยัง วุจจะติ  ภิกขะเว  สัมมาสะติ.

กะตะโม  จะ  ภิกขะเว  สัมมาสะมาธิ.  อิธะ  ภิกขะเว  ภิกขุ วิวิจเจวะ  กาเมหิ  วิวิจจะ  อะกุสะเลหิ  ธัมเมหิ,  สะวิตักกัง  สะวิจารัง วิเวกะชัมปีติสุขัง ปะฐะมัง  ฌานัง  อุปะสัมปัชชะ  วิหะระติ. วิตักกะวิจารานัง  วูปะสะมา,  อัชฌัตตัง  สัมปะสาทะนัง เจตะโส เอโกทิภาวัง  อะวิตักกัง  อะวิจารัง,  สะมาธิชัมปีติสุขัง  ทุติยัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ  วิหะระติ,  ปีติยา จะ วิราคา  อุเปกขะโก  จะ วิหะระติ สะโต  จะ สัมปะชาโน,  สุขัญจะ กาเยนะ ปะฏิสังเวเทติ,  ยันตัง อะริยา  อาจิกขันติ  อุเปกขะโก  สะติมา สุขะวิหารีติ,  ตะติยัง ฌานัง อุปสัมปัชชะ วิหะระติ,  สุขัสสะ จะ  ปะหานา ทุกขัสสะ  จะ ปะหานา, ปุพเพ  วะ โสมะนัสสะโทมะนัสสานัง  อัตถังคะมา, อะทุกขะมะสุขัง อุเปกขาสะติปาริสุทธิง,  จะตุตถัง  ฌานัง  อุปะสัมปัชชะ  วิหะระติ. อะยัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  สัมมาสะมาธีติ.  อิทะมะโวจะ  ภะคะวา, อัตตะมะนา  เต  ภิกขู ภะคะวะโต  ภาสิตัง อะภินันทุนติ.

                             

ติโรกุฑฑะกัณฑะสุตตะคาถา

ติโรกุฑเฑสุ  ติฏฐันติ                   สันธิสิงฆาฏะเกสุ  จะ

ท๎วาระพาหาสุ  ติฏฐันติ               อาคันต๎วานะ  สะกัง ฆะรัง

ปะหุเต  อันนะปานัมหิ                  ขัชชะโภชเช  อุปัฏฐิเต

นะ เตสัง โกจิ  สะระติ                   สัตตานัง  กัมมะปัจจะยา

เอวัง  ทะทันติ  ญาตีนัง                เย  โหนติ  อะนุกัมปะกา

สุจิง  ปะณีตัง  กาเลนะ                 กัปปิยัง  ปานะโภชะนัง

อิทัง โว  ญาตีนัง โหตุ                 สุขิตา  โหนตุ ญาตะโย

เต จะ ตัตถะ  สะมาคันต๎วา            ญาติเปตา  สะมาคะตา

ปะหุเต  อันนะปานัมหิ                  สักกัจจัง  อะนุโมทะเร

จิรัง ชีวันตุ  โน ญาตี                   เยสัง  เหตุ  ละภามะ  เส

อัมหากัญจะ  กะตา  ปูชา             ทายะกา  จะ  อะนิปผะลา

นะ หิ ตัตถะ กะสิ อัตถิ                  โครักเขตถะ นะ วิชชะติ

วะณิชชา  ตาทิสี  นัตถิ                หิรัญเญนะ   กะยากะยัง

อิโต ทินเนนะ  ยาเปนติ                เปตา  กาละกะตา  ตะหิง

อุณณะเต  อุทะกัง  วุฏฐัง              ยะถานินนัง  ปะวัตตะติ

เอวะเมวะ  อิโต ทินนัง                  เปตานัง อุปะกัปปะติ

ยะถา วาริวะหา ปูรา                    ปะริปูเรนติ  สาคะรัง

เอวะเมวะ  อิโต ทินนัง                  เปตานัง อุปะกัปปะติ

อะทาสิ เม อะกาสิเม                    ญาติ  มิตตา  สะขา จะ เม

เปตานัง  ทักขิณัง ทัชชา             ปุพเพ  กะตะมะนุสสะรัง

นะหิ รุณณัง วา โสโก วา             ยา  วัญญา  ปะริเทวะนา

นะตัง  เปตานะมัตถายะ                เอวัง ติฏฐันติ ญาตะโย

อะยัญจะ โข ทักขิณา ทินนา         สังฆัมหิ สุปะติฏฐิตา

ทีฆะรัตตัง  หิตายัสสะ                  ฐานะโส อุปะกัปปะติ

                               โส ญาติธัมโม จะ อะยัง นิทัสสิโต 

เปตานะ  ปูชา จะ กะตา อุฬารา

                               พะลัญจะ  ภิกขูนะมะนุปปะทินนัง

ตุมเหหิ ปุญญัง  ปะสุตัง  อะนัปปะกันติ.

พระเครื่อง เครื่องราง