สวดมนต์ ๑๐ ค่ำ

สวดมนต์ ๑๐ ค่ำ

ปัพพะโตปะมะคาถา

               ยะถาปิ เสลา วิปุลา                     นะภัง อาหัจจะ ปัพพะตา

               สะมันตา อะนุปะริเยยยุง               นิปโปเถนตา จะตุททิสา

               เอวัง ชะรา จะ มัจจุ จะ                 อะธิวัตตันติ ปาณิโน

               ขัตติเย พราหมะเณ เวสเส            สุทเท จัณฑาละปุกกุเส

               นะ กิญจิ ปะริวัชเชติ                    สัพพะเมวาภิมัททะติ

               นะ ตัตถะ หัตถีนัง ภูมิ                  นะ ระถานัง นะ ปัตติยา

               นะ จาปิ มันตะยุทเธนะ                 สักกา เชตุง ธะเนนะ วา

               ตัส๎มา หิ ปัณฑิโต โปโส               สัมปัสสัง อัตถะมัตตะโน

               พุทเธ ธัมเม จะ สังเฆ จะ               ธีโร สัทธัง นิเวสะเย

               โย ธัมมะจารี กาเยนะ                  วาจายะ อุทะ เจตะสา

               อิเธวะ นัง ปะสังสันติ                    เปจจะ สัคเค ปะโมทะติ.

 

อะริยะธะนะคาถา

               ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต                อะจะลา สุปะติฏฐิตา

               สีลัญจะ ยัสสะ กัล๎ยาณัง               อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง

               สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ                 อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง

               อะทะลิทโทติ ตัง อาหุ                  อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง

               ตัส๎มา สัทธัญจะ สีลัญจะ              ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง

               อะนุยุญเชถะ เมธาวี                    สะรัง พุทธานะ สาสะนันติ.

    

ธัมมะนิยามะสุตตัง

        เอวัมเม สุตัง. เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, สาวัตถิยัง วิหะระติ, เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ, อาราเม. ตัต๎ระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติ. ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง. ภะคะวา เอตะทะโวจะ.

        อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา ตะถาคะตานัง, ฐิตา วะ สา ธาตุ ธัมมัฏฐิตะตา ธัมมะนิยามะตา, สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ. ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ, อะภิสัมพุชฌิต๎วา อะภิสะเมต๎วา อาจิกขะติ เทเสติ, ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปติ, วิวะระติ วิภะชะติ อุตตานีกะโรติ, สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ.

        อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา ตะถาคะตานัง, ฐิตา วะ สา ธาตุ ธัมมัฏฐิตะตา ธัมมะนิยามะตา, สัพเพ สังขารา ทุกขาติ. ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ, อะภิสัมพุชฌิต๎วา อะภิสะเมต๎วา อาจิกขะติ เทเสติ, ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปติ, วิวะระติ วิภะชะติ อุตตานีกะโรติ, สัพเพ สังขารา ทุกขาติ.

อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา ตะถาคะตานัง, ฐิตา วะ สา ธาตุ ธัมมัฏฐิตะตา ธัมมะนิยามะตา, สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ. ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ, อะภิสัมพุชฌิต๎วา อะภิสะเมต๎วา อาจิกขะติ เทเสติ, ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปติ, วิวะระติ วิภะชะติ อุตตานีกะโรติ, สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ. อิทะมะโว จะ ภะคะวา. อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง, อะภินันทุนติ.

                                

                              พุทธะอุทานะคาถา

                      ยะทา  หะเว  ปาตุภะวันติ  ธัมมา

                อาตาปิโน  ฌายะโต  พราหมะณัสสะ

                อะถัสสะ  กังขา  วะปะยันติ สัพพา

                ยะโต  ปะชานาติ  สะเหตุธัมมัง. 

                        ยะทา  หะเว  ปาตุภะวันติ ธัมมา

                อาตาปิโน  ฌายะโต  พราหมะณัสสะ

                อะถัสสะ  กังขา  วะปะยันติ  สัพพา

                ยะโต  ขะยัง  ปัจจะยานัง  อะเวทิ.

                        ยะทา  หะเว ปาตุภะวันติ  ธัมมา

                อาตาปิโน  ฌายะโต  พราหมะณัสสะ

                วิธูปะยัง  ติฏฐะติ  มาระเสนัง

                สูโรวะ  โอภาสะยะมันตะลิกขันติ.

                          

เทวะตาภิสัมมันตะนะคาถา

ยานีธะ  ภูตานิ  สะมาคะตานิ

               ภุมมานิ  วา ยานิ  วะ อันตะลิกเข

               สัพเพ  วะ ภูตา  สุมะนา  ภะวันตุ

               อะโถปิ  สักกัจจะ  สุณันตุ  ภาสิตัง

               สุภาสิตัง  กิญจิปิ  โว ภะเณมุ

               ปุญเญ  สะตุปปาทะกะรัง  อะปาปัง

               ธัมมูปะเทสัง   อะนุการะกานัง

               ตัส๎มา  หิ ภูตานิ สะเมนตุ  สัพเพ

               เมตตัง  กะโรถะ  มานุสิยา  ปะชายะ

               ภูเตสุ  พาฬ๎หัง  กะตะภัตติกายะ

               ทิวา  จะ รัตโต จะ  หะรันติ  เย  พะลิง

               ปัจโจปะการัง  อะภิกังขะมานา

               เต  โข  มะนุสสา  ตะนุกานุภาวา

               ภูตา  วิเสเสนะ  มะหิทธิกา จะ

               อะทิสสะมานา มะนุเชหิ  ญาตา

               ตัส๎มา  หิ เน  รักขะถะ  อัปปะมัตตา.

พระเครื่อง เครื่องราง