สวดมนต์ ๙ ค่ำ

สวดมนต์ ๙ ค่ำ

กาละทานะสุตตะคาถา

กาเล  ทะทันติ  สะปัญญา                    วะทัญญู  วีตะมัจฉะรา

กาเลนะ ทินนัง   อะริเยสุ                      อุชุภูเตสุ  ตาทิสุ

วิปปะสันนะมะนาตัสสะ                        วิปุลา  โหติ  ทักขิณา

เย  ตัตถะ อะนุโมทันติ                         เวยยาวัจจัง  กะโรนติ  วา

นะ  เตนะ   ทักขิณา  โอนา                  เตปิ   ปุญญัสสะ  ภาคิโน

ตัส๎มา   ทะเท   อัปปะฏิวานะจิตโต          ยัตถะ  ทินนัง  มะหัปผะลัง

ปุญญานิ  ปะระโลกัส๎มิง                       ปะติฏฐา  โหนติ  ปาณินันติ.

                  

โอวาทะปาฏิโมกขาทิปาฐะ

    อุททิฏฐัง โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ, โอวาทะปาฏิโมกขัง ตีหิ คาถาหิ.

ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา

นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา

นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี

สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต.

สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง     กุสะลัสสูปะสัมปะทา

สะจิตตะปะริโยทะปะนัง         เอตัง พุทธานะ สาสะนัง.

อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต      ปาฏิโมกเข จะ สังวะโร

มัตตัญญุตา จะ ภัตตัส๎มิง      ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง

อะธิจิตเต จะ อาโยโค           เอตัง พุทธานะ สาสะนันติ.

        อะเนกะปะริยาเยนะ โข ปะนะ เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ, สีลัง สัมมะทักขาตัง สะมาธิ สัมมะทักขาโต ปัญญา สัมมะทักขาตา. 

        กะถัญจะ สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา, เหฏฐิเมนะปิ ปะริยาเยนะ, สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา. อุปะริเมนะปิ ปะริยาเยนะ, สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา.กะถัญจะ เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ, สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา. อิธะ อะริยะสาวะโก ปาณาติปาตา ปะฏิวิระโต โหติ, อะทินนาทานา ปะฏิวิระโต โหติ, กาเมสุมิจฉาจารา ปะฏิวิระโต โหติ, มุสาวาทา ปะฏิวิระโต โหติ, สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา ปะฏิวิระโต โหตีติ. เอวัง โข เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ, สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา. กะถัญจะ อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ, สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา. อิธะ ภิกขุ สีละวา โหติ, ปาฏิโมกขะสังวะระสังวุโต วิหะระติ อาจาระโคจะระสัมปันโน, อะณุมัตเตสุ วัชเชสุ ภะยะทัสสาวี สะมาทายะ สิกขะติ สิกขาปะเทสูติ. เอวัง โข อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ, สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา.

        กะถัญจะ สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา. เหฏฐิเมนะปิ ปะริยาเยนะ, สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา. อุปะริเมนะปิ ปะริยาเยนะ, สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา. กะถัญจะ เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ, สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา. อิธะ อะริยะสาวะโก โวสสัคคารัมมะณัง กะริต๎วา, ละภะติ สะมาธิง ละภะติ จิตตัสเสกัคคะตันติ. เอวัง โข เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ, สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา. กะถัญจะ อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ, สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา. อิธะ ภิกขุ วิวิจเจวะ กาเมหิ วิวิจจะ อะกุสะเลหิ ธัมเมหิ, สะวิตักกัง สะวิจารัง วิเวกะชัมปีติสุขัง ปะฐะมัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ. วิตักกะวิจารานัง วูปะสะมา, อัชฌัตตัง สัมปะสาทะนัง เจตะโส เอโกทิภาวัง อะวิตักกัง อะวิจารัง, สะมาธิชัมปีติสุขัง ทุติยัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ. ปีติยา จะ วิราคา อุเปกขะโก จะ วิหะระติ สะโต จะ สัมปะชาโน, สุขัญจะ กาเยนะ ปะฏิสังเวเทติ, ยันตัง อะริยา อาจิกขันติ อุเปกขะโก สะติมา สุขะวิหารีติ. ตะติยัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ. สุขัสสะ จะ ปะหานา ทุกขัสสะ จะ ปะหานา, ปุพเพ วะ โสมะนัสสะโทมะนัสสานัง อัตถังคะมา, อะทุกขะมะสุขัง อุเปกขาสะติปาริสุทธิง, จะตุตถัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระตีติ. เอวัง โข อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ, สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา.

        กะถัญจะ ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตา. เหฏฐิเมนะปิ ปะริยาเยนะ, ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตา. อุปะริเมนะปิ ปะริยาเยนะ, ปัญญาสัมมะทักขาตา ภะคะวะตา. กะถัญจะ เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ, ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตา. อิธะ อะริยะสาวะโก ปัญญะวา โหติ. อุทะยัตถะคามินิยา ปัญญายะ สะมันนาคะโต, อะริยายะ นิพเพธิกายะ สัมมาทุกขักขะยะคามินิยาติ. เอวัง โข เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ, ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตา. กะถัญจะ อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ, ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตา. อิธะ ภิกขุ อิทัง ทุกขันติ ยะถาภูตัง ปะชานาติ. อะยัง ทุกขะสะมุทะโยติ ยะถาภูตัง ปะชานาติ. อะยัง ทุกขะนิโรโธติ ยะถาภูตัง ปะชานาติ. อะยัง ทุกขะนิโรธะคามินีปะฏิปะทาติ ยะถาภูตัง ปะชานาตีติ. เอวัง โข อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ, ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตา.

        สีละปะริภาวิโต สะมาธิ มะหัปผะโล โหติ มะหานิสังโส. สะมาธิปะริภาวิตา ปัญญา มะหัปผะลา โหติ มะหานิสังสา. ปัญญาปะริภาวิตัง จิตตัง สัมมะเทวะ อาสะเวหิ วิมุจจะติ. เสยยะถีทัง. กามาสะวา ภะวาสะวา อะวิชชาสะวา. ภาสิตา โข ปะนะ ภะคะวะตา ปะรินิพพานะสะมะเย อะยัง ปัจฉิมะวาจา, หันทะทานิ ภิกขะเว อามันตะยามิ โว, วะยะ ธัมมา สังขารา, อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถาติ. ภาสิตัญจิทัง ภะคะวะตา, เสยยะถาปิ ภิกขะเว ยานิ กานิจิ ชังคะลานัง ปาณานัง ปะทะชาตานิ, สัพพานิ ตานิ หัตถิปะเท สะโมธานัง คัจฉันติ, หัตถิปะทัง เตสัง อัคคะมักขายะติ. ยะทิทัง มะหันตัตเตนะ. เอวะเมวะ โข ภิกขะเว เยเกจิ กุสะลา ธัมมา, สัพเพ เต อัปปะมาทะมูละกา อัปปะมาทะสะโมสะระณา, อัปปะมาโท เตสัง อัคคะมักขายะตีติ. ตัส๎มาติหัมเหหิ สิกขิตัพพัง. ติพพา เปกขา ภะวิสสามะ, อะธิสีละสิกขาสะมาทาเน, อะธิจิตตะสิกขาสะมาทาเน, อะธิปัญญาสิกขาสะมาทาเน, อัปปะมาเทนะ สัมปาเทสสามาติ. เอวัญหิ โน สักขิตัพพัง.

                                       

โมกขุปายะคาถา

สัพพะวัตถุตตะมัง  นัต๎วา              พุทธะธัมมะคะณัตตะยัง

เชคุจฉะกายะมัจจานัง                  โมกขุปายัง  วะทามิหัง

ปาฏิโมกขัง  ปูเรตัพพัง                อะโถ  อินท๎ริยะสังวะโร

อาชีวัสสะ  อะโถ  สุทธิ                 อะโถ  ปัจจะยะนิสสิตัง

จาตุปาริสุทธิสีลัง                        กาตัพพัง วะ สุนิมมะลัง

การะณากะระเณเหวะ                  ภิกขุนา  โมกขะเมสินา

พุทธานุสสะติ เมตตา จะ               อะสุภัง  มะระณัสสะติ

อิจจิมา  จะตุรารักขา                   กาตัพพา จะ วิปัสสะนา

วิสุทธะธัมมะสันตาโน                   อะนุตตะรายะ  โพธิยา

โยคะโต  จะ ปะโพธา จะ               พุทโธ  พุทโธติ  ญายะเต

นะรานะระติรัจฉานะ                     เภทา  สัตตา  สุเขสิโน

สัพเพปิ สุขิโน โหนตุ                   สุขิตัตตา  จะ เขมิโน

เกสะโลมาทิฉะวานัง                    อะยะเมวะ  สะมุสสะโย

กาโย  สัพโพปิ  เชคุจโฉ              วัณณาทิโต  ปะฏิกกุโล

ชีวิตินทะริยุปัจเฉทะ                     สังขาตะมะระณัง  สิยา

สัพเพสังปีธะ  ปาณีนัง                 ตัณหิ  ธุวัง นะ ชีวิตัง

อะวิชชาทีหี  สัมภูตา                   รูปัญจะ  เวทะนา  ตะถา

อะโถ สัญญา จะ สังขารา             วิญญาณัญจาติ  ปัญจิเม

อุปปัชชันติ  นิรุชฌันติ                เอวัง  หุต๎วา  อะภาวะโต

เอเต  ธัมมา อะนิจจาถะ                ตาวะกาลิกะตาทิโต

ปุนัปปุนัง  ปีฬีตัตตา                    อุปปาเทนะ  วะเยนะ จะ

เต ทุกขา  วะ  อะนิจจา เย             อะถะ  สันตัตตะตาทิโต

วะเส  อะวัตตะนาเยวะ                   อัตตะวิปักขะภาวะโต

สุญญัตตัสสามิกัตตา จะ              เต อะนัตตาติ  ญายะเร

เอวัง  สันเต จะ เต ธัมมา              นิพพินทิตัพพะภาวะโต

ทัฑฒะเคหะสะมาเยวะ                  อะลัง  โมกขัง คะเวสิตุง

ปัญจักขันธะมิมัง  ทุกขัง              ตัณหา  สะมุทะโย  ภะเว

ตัสสา นิโรโธ  นิพพานัง               มัคโค  อัฏฐังคิการิโย

เอตะกานังปิ  ปาฐานัง                  อัตถัง ญัต๎วา ยะถาระหัง

ปะฏิปัชเชถะ  เมธาวี                    ปัตตุง สังขาระนิพพุตินติ.

พระเครื่อง เครื่องราง