สวดมนต์ ๘ ค่ำ และ ๑๕ ค่ำ

สวดมนต์ ๘ ค่ำ และ ๑๕ ค่ำ

สัจจะกิริยาคาถา

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง              พุทโธ เม สะระณัง วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                  โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง              ธัมโม เม สะระณัง วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                  โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง              สังโฆ เม สะระณัง วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                  โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา.

 

มะหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถา

มะหาการุณิโก  นาโถ          อัตถายะ สัพพะปาณินัง

ปูเรต์วา  ปาระมี  สัพพา               ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                   มาโหนตุ สัพพุปัททะวา.

มะหาการุณิโก  นาโถ          หิตายะ สัพพะปาณินัง

ปูเรต์วา  ปาระมี  สัพพา               ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                  มาโหนตุ สัพพุปัททะวา.

มะหาการุณิโก  นาโถ          สุขายะ สัพพะปาณินัง

ปูเรต์วา  ปาระมี  สัพพา               ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                  มาโหนตุ สัพพุปัททะวา.

ถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน, สุคะโต โลกะวิทู, อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ.

ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ.

       สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลิกะระณีโย, อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.

ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)

พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง

ค๎รีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลัคคัง.

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง

โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลัคคัง.

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง

ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลัคคัง.

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง

ธาวันติโย ชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลัคคัง.

กัต๎วานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา

จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลัคคัง.

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง

วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลัคคัง.

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง

ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลัคคัง.

ทุคคาหะ ทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง

พ๎รัห๎มัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลัคคัง.
        เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา

โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิต๎วานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ

โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ.  

 

ชัยปริตร (มหากาฯ)

มหาการุณิโก นาโถ            หิตายะ สัพพะปาณินัง

ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา                 ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                   โหตุ เต ชะยะมังคะลัง.
        ชะยันโต โพธิยา มูเล           สัก๎ยานัง นันทิวัฑฒะโน

เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ                ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
อะปะราชิตะปัลลังเก                    สีเส ปะฐะวิโปกขะเร

อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง              อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ.

สุนักขัตตัง สุมังคะลัง                   สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง

สุขะโณ สุมุหุตโต จะ                   สุยิฏฐัง พรัหมะจารีสุ

ปะทักขิณัง กายะกัมมัง                วาจากัมมัง ปะทักขิณัง

ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง                       ปะณิธี เต ปะทักขิณา

ปะทักขิณานิ กัต๎วานะ                 ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ.


* ถ้าสวดให้คนอื่นใช้คำว่า เต สวดให้ตัวเองใช้คำว่า เม (เต แปลว่าท่าน – เม แปลว่าข้าพเจ้า)

 

จุลละชัยยะมงคลคาถา

นะโม เม พุทธะเตชัสสา ระตะนัตตะยะธัมมิกา เตชะปะสิทธิ ปะสีเทวา 

นารายะบอระเมสุรา  สิทธิพรหมา จะ อินทา จะ จะตุโลกา คัมภีรักขะกา สะมุททา ภูตุงคังคา จะสหรัมพะชัยะ (สัพพะชัยะ) ปะสิทธิ ภะวันตุ เต.

ชัยะ ชัยะ ธอระณิ ธอระณี อุทะธิ อุทะธี นาทิ นาที

ชัยะ ชัยะ คะคนละตนละนิสัย นิรัยสัย เสนนะเมรุราช ชะพลนอระชี

ชัยะ ชัยะ คัมภีระโสมภี นาเคนทะนาคี  ปิสาจจะ ภูตะกาลี

ชัยะ ชัยะ ทุนนิมิตตะโรคี              ชัยะ ชัยะ สิงคีสุทาทานะมุขะชา

ชัยะ ชัยะ  วะรุณณะมุขะสาตรา      ชัยะ ชัยะ จัมปา ทินาคะกุละคันถก

ชัยะ ชัยะ คัชชะคนนะตุรง     สุกะระภุชงสีหะเพียคฆะ (พะยัคฆะ) ทีปา

ชัยะ ชัยะ วะรุณณะมุขะ ยาตรา      ชิตะ ชิตะ เสนนารี ปุนะสุทธิ นอระดี

ชัยะ ชัยะ สุขา สุขา ชีวี                ชัยะ ชัยะ ธอระณีตะเลสะทา สุชัยยา

ชัยะ ชัยะ ธอระณีสานตินสะทา       ชัยะ ชัยะ มังกะราชรัญญา ภะวัคเค

ชัยะ ชัยะ วะรุณณะยักเข              ชัยะ ชัยะ รักขะเส สุระภู ชะเตชา

ชัยะ ชัยะ พรหมเมนทะคะณา         ชัยะ ชัยะ ราชาธิราช สาชชัย

ชัยะ ชัยะ ปะฐะวิง สัพพัง       ชัยะ ชัยะ ออระหันตา ปัจเจกะพุทธะสาวัง

ชัยะ ชัยะ มะเหสุโร หะโรหะรินเทวา ชัยะ ชัยะ พรหมาสุรักโข

ชัยะ ชัยะ นาโค วิรุฬหะโก วิรูปักโข จันทิมา, ระวิ อินโท จะ เวนะเตยโย  จะ กุเวโร วารุโณปิ จะ, อัคคี วาโย จะ ปาชุณ๎โห กุมาโร ธะตะรัฏฐะโก, อัฏฐาระสะ มะหาเทวา สิทธิตาปะสะ อาทะโย,  อิสิโน สาวะกา สัพพา ชัยะ ราโม ภะวัน ตุ เต, ชัยะ ธัมโม จะ สังโฆ จะ ทะสะปาโล จะ ชัยะกัง,เอเตนะ ชัยะเตเชนะ ชัยะ โสตถี ภะวัน ตุ เต,  เอเตนะ พุทธะเตเชนะ โหตุ เต ชัยะมังคะลัง.

ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิรีมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย อุคโฆ สะยัมโพธิมัณเฑ ปะโมทิตา  ชัยะ ตะทา พรหมะคะณา มะเหสิโน,

ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิรีมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย อุคโฆ สะยัมโพธิมัณเฑ ปะโมทิตา ชัยะ ตะทา  อินทะคะณา มะเหสิโน

ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิรีมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย อุคโฆ สะยัมโพธิมัณเฑ  ปะโมทิตา ชัยะ ตะทา เทวะคะณา มะเหสิโน

ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิรีมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย อุคโฆ สะยัมโพธิมัณเฑ ปะโมทิตา ชัยะ ตะทา สุปัณณะคะณา มะเหสิโน

ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิรีมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย อุคโฆ สะยัมโพธิมัณเฑ ปะโมทิตา ชัยะ ตะทา  นาคะคะณา มะเหสิโน

ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิรีมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย อุคโฆ สะยัมโพธิมัณเฑ ปะโมทิตา ชัยะ ตะทา สะหรัมพะคะณา (สัพพะคะณา) มะเหสิโน

ชะยันโต โพธิยา มูเล           สัก๎ยานัง นันทิวัฑฒะโน

เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ         ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล

อะปะราชิตะปัลลังเก             สีเส ปะฐะวิโปกขะเร          

อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง      อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ

สุนักขัตตัง สุมังคะลัง           สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง             

สุขะโณ สุมุหุตโต จะ           สุยิฏฐัง  พรัหมะจาริสุ

ปะทักขิณัง กายะกัมมัง         วาจากัมมัง ปะทักขิณัง

ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง        ปะณิธี เต ปะทักขิณา

ปะทักขิณานิ กัต๎วานะ          ละภันตัตเถ  ปะทักขิเณ.

เต อัตถะลัทธา สุขิตา          วิรุฬหา พุทธะสาสะเน

อะโรคา สุขิตา โหถะ           สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ

สุณันตุ โภนโต เย เทวา       อัส๎มิง ฐาเน อะธิคะตา

ฑีฆายุกา สะทา โหนตุ         สุขิตา โหนตุ สัพพะทา

รักขันตุ สัพพะสัตตานัง        รักขันตุ  ชินะสาสะนัง

ยา กาจิ ปัตถะนา เตสัง         สัพเพ ปูเรนตุ มะโนระถา

ยุตตะกาเล ปะวัสสันตุ          วัสสัง วัสสา วะลาหะกา

โรคา จุปัททะวา เตสัง          นิวาเรนตุ จะ สัพพะทา

กายะสุขัง จิตตะสุขัง            อะระหันตุ ยะถาระหัง….

 

จุลชัยยะมงคลคาถา แปลโดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

อันว่ากิริยาอ่อนน้อมสักการะแห่งข้าพเจ้า ก็จงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งบริบูรณ์ด้วยพระตบะแลเดชะ

อันว่าชุมนุมมาด้วยแก้วมณีอันประเสริฐสามประการอันประกอบชอบธรรมแล้ว

อันว่าเทพยดาทั้งหลายก็ดี อันว่าพระนารายณ์แลพระปรเมศวรก็ดี ผู้รุ่งเรืองด้วยประสิทธิ ทั้งศาสตร์และศิลป์ก็ดี   อันว่าท้าวมหาพรหม และพระอินทร์ ทั้งหลายก็ดี อันว่าเทพยดาทั้งหลายผู้คุ้มครองรักษาคุ้มครองยังโลกทั้งสี่ คือว่า พรหมโลก เทวโลก มนุษโลก และ นาคโลก ก็ดี ก็จงเป็นอำนาจสำเร็จค้ำจุน มั่งคง แก่ท่านเทอญ

อันว่าแม่น้ำคงคามหานที อีกทั้งแม่น้ำที่ไหลมาจากมหาสมุทรก็ดี ก็ขออำนาจแห่งความประสิทธิทั้งหลายทั้งปวงนั้น จงมีแก่ท่านเทอญ

อันว่าแผ่นดินน้อยใหญ่ ก็ดี อันว่าบึงน้อยใหญ่ทั้งหลายก็ดี อันว่าแม่น้ำน้อยใหญ่ก็ดี อันมีตบะเดชะอานุภาพดังอุปมามากมายฉันใด ก็ขอจงมีชัยชนะเดชะอานุภาพ ดังอุปมัยนั้นเทอญ   อันว่าพื้นประตู อากาศ กลางหาวและเขาพระสุเมรุราช และพญาภูดอย

อีกทั้งป่าเขาทั้งหลาย อันเป็นที่อยู่อาศัยหลับนอนแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ดี ก็จงมาเป็นชัยชนะเดชะอานุภาพอันมากแก่ท่านเทอญ

อันว่าพญานาคและนางนาคทั้งหลายอันอยู่ในห้วย ในบ่อ ในบึง ในถ้ำ และในหุบเหวอันลึกก็ดี  อันว่าผีร้าย ผีเสื้อน้ำและผีเสื้อบกทั้งหลายก็ดี ก็จงกลับกลายมาเป็นชัยชนะแก่ท่านแลให้ข้าศึกศัตรูทั้งปวงพ่ายแพ้

อันว่านิมิตอันชั่วร้ายและพยาธิโภยภัย โรคา ทั้งหลายก็จงกลับกลายมาเป็นชัยชนะแก่ท่านเทอญ

ขอชัยชนะนั้นจงมีแก่ท่านทั้งหลายเหนือบรรดานิมิตอันชั่วร้ายและโรคาทั้งหลายทั้งมวลนั้นเทอญ

อันว่านอแรดและเขากวางหดอันเกิดจากหัวและจมูกก็ดี อันว่าเขี้ยวหมูตันจันทคราส อีกทั้งเขี้ยวและงาอันเกิดมาจากปากก็ดี

ก็จงมาเป็นชัยชนะให้ข้าศึกศัตรูพ่ายแพ้พร้อมยังเป็นวัตถุมงคลให้แก่ท่านเทอญ

อันว่าเหล่าศาสตราวุธซึ่งเป็นของกล้าแกร่งยังกำจัดไปซึ่งสรรพโภยภัยและเสนียดจัญไรที่ บังเกิดจากความโศกเศร้า เสน่หา แลความประหวั่นพรั่นพรึง ก็จงมาเป็นชัยชนะแก่ท่านเทอญ

อันว่าเครื่องสังวาลแห่งพญานาค อันรุ่งเรืองด้วยสีดอกจำปา เป็นต้น ก็จงมาเป็นชัยชนะแก่ท่านเทอญ

อันว่าช้าง ม้า แรด นาค เงือก งู ราชสีห์ และ เสือโคร่ง แลเสือเหลือง อันมีเดชะอานุภาพอันมาก แลนี้ด้วยประการฉันใดก็จงมาเป็นชัยชนะอานุภาพปราบไปซึ่งข้าศึกศัตรูในสากลชมพูทวีปทั้งมวลนั้นเทอญ

อันว่าสภาวะอันระงับดับเสียซึ่งความเศร้าโศกก็ดี อันว่าความผจญพ่ายแพ้ยังกำลังท้าวพญา และเสนาข้าศึกศัตรูแล้วมีความชมชื่น ยินดีเมื่อภายหลังก็ดี ก็จงมาเป็นชัยชนะอันลือชาปรากฏ แก่ท่านเทอญ

อันว่าความเลี้ยงชีพอันง่ายสะดวกสบาย ความเป็นอยู่สุขสบายก็ดี อันว่าการประกอบสัมมาชีพด้วยดีเหนือผืนแผ่นดินในกาลทุกยามก็ดี

อันว่าผืนปฐพีอันเนืองแน่นไปด้วยหมู่บ้านและนิคม คามนิคมก็ดี ก็จงมาเป็นชัยชนะอันลือชาปรากฏแก่ท่านเทอญ

อันว่าอาลัยแห่งมังกร คือว่ารัศมีอันแผ่ไปไกลได้ร้อยและพัน อันมีแสงสว่างเจิดจรัสของมังกรทั้งหลาย ถึงเหนืออากาศกลางหาว ก็จงมาเป็นชัยมงคลอันประเสริฐแก่ท่านเทอญ

อันว่าเดชานุภาพแห่งวรุณยักษ์ก็ดี อันว่าเดชานุภาพแห่งเทพบุตร เทพธิดา และพระอิศวร แลพญานาคก็ดี

อันว่าอำนาจแห่งเหล่าท้าวมหาพรหม และพระอินทร์ทั้งหลายก็ดี ก็จงมาเป็นชัยชนะมงคลสวัสดี แก่ท่านทั้งหมดนั้นเทอญ

อันว่าความผจญต่อเดชะบารมีแห่งท้าวพญาทั้งปวง ตนประเสริฐ ก็จงมาเป็นชัยชนะอันมั่นคงแก่ท่านเทอญ

อันว่าขอให้ท่านจงมีชัยชนะเหนือหมู่สรรพสัตว์ ท้าวพญา ข้าศึกศัตรูแลหมู่ปัจจามิตรทั้งหลายทั้งปวงเหนือพื้นปฐพีนี้เทอญ

อันว่าพระอรหันต์ทั้งหลาย พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสาวกแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ก็จงมาเป็นมหาชัยมงคลแก่ท่านเทอญ

อันว่าพระอิศวรผู้มเหศวรและพญาอังคหละแลพญาหรินทเทพเจ้าทั้งหลายก็ดี อันว่าท้าวมหาพรหมผู้มเหศักดิ์ก็ดี ก็จงมาเป็นชัยชนะแก่ท่านเทอญ

อันว่าพญานาคก็ดี อันว่าท้าววิรุฬหกก็ดี อันว่าท้าววิรูปักษ์ก็ดี อันว่าพระจันทร์ก็ดี อันว่าพระอาทิตย์ก็ดี อันว่าพระอินทร์ก็ดี

อันว่าพญาเวนไตยก็ดี อันว่าท้าวกุเวรก็ดี อันว่าพญาวรุโณก็ดี อันว่าพญาอัคคีและพญาวาโยก็ดี  อันว่าพญาชุณหะ อันว่าพญากุมาโรก็ดี อันว่าท้าวฐตรถก็ดี อันว่าเทพยดาทั้งหลายผู้เป็นใหญ่ทั้งสิบแปดตน ที่กล่าวมานั้นก็ล้วนมีตบะแลเดชะอานุภาพอันมาก ขออานุภาพแห่งเทพยดาเหล่านั้นจงบันดาลให้ท่านมีชัยชนะเหนือข้าศึกศัตรูปัจจามิตรทั้งหลายเทอญ

อันว่านักบวชทั้งหลายทั้งที่มีฤทธิ์สิทธิการ มีฤาษีและดาบสเป็นอาทิ

อันว่านักบวชเจ้าทั้งหลายผู้ปรารถนามรรคผลแสวงหาพระนิพพาน ผู้เป็นพระสาวกแห่งพระพุทธเจ้าทั้งมวล อันว่าเป็นชัยชนะอันนำมาซึ่งความชื่นชมยินดีก็จงให้บังเกิดมีแก่ท่านเทอญ

อันว่าพระนวโลกุตรธรรมเจ้า เก้าประการ ก็ดี อันว่าพระอริยสังฆเจ้าทั้งหลายก็ดี ก็จงมาเป็นชัยมงคลแก่ท่านเทอญ

อันว่าเทพเจ้าผู้เฝ้ารักษายังทิศทั้งสิบก็ดี อันว่าความสวัสดีและโชคโภคทรัพย์ทั้งหลายก็ดีก็จงมีแก่ท่านทั้งปวงเทอญ

ด้วยเดชะอานุภาพแห่งไชยปกรณสูตรบทนี้ อันว่าชัยชนะศิริ แลสวัสดี ก็จงมีแก่ท่านเทอญ

ด้วยเดชะอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น อันว่าชัยมงคลอันประเสริฐ ขอจงให้บังเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายเทอญ

อันว่าคณะแห่งพรหมทั้งหลายอันมีใจชื่นชมยินดี แล้วพึงอุโฆษประกาศเตือนให้รู้ถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่แห่งพระพุทธเจ้าองค์ซึ่งแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ อันมีชัยใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ชัยชนะนี้แลเป็น ชัยชนะของพระพุทธเจ้าผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ผู้มีสิริ ส่วนความพ่ายแพ้เป็นของมาร ผู้มีบาป

อันว่าคณะแห่งพระอินทร์ทั้งหลายอันมีใจชื่นชมยินดี แล้วพึงอุโฆษประกาศเตือนให้รู้ถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่แห่งพระพุทธเจ้าองค์ซึ่งแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ อันมีชัยใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ชัยชนะนี้แลเป็น ชัยชนะของพระพุทธเจ้าผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ผู้มีสิริ ส่วนความพ่ายแพ้เป็นของมาร ผู้มีบาป

อันว่าคณะแห่งเทวดาทั้งหลายอันมีใจชื่นชมยินดี แล้วพึงอุโฆษประกาศเตือนให้รู้ถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่แห่งพระพุทธเจ้าองค์ซึ่งแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ อันมีชัยใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ชัยชนะนี้แลเป็น ชัยชนะของพระพุทธเจ้าผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ผู้มีสิริ ส่วนความพ่ายแพ้เป็นของมาร ผู้มีบาป

อันว่าคณะแห่งพญาครุฑทั้งหลายอันมีใจชื่นชมยินดี แล้วพึงอุโฆษประกาศเตือนให้รู้ถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่แห่งพระพุทธเจ้าองค์ซึ่งแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ อันมีชัยใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ชัยชนะนี้แลเป็น ชัยชนะของพระพุทธเจ้าผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ผู้มีสิริ ส่วนความพ่ายแพ้เป็นของมาร ผู้มีบาป

อันว่าคณะแห่งพญานาคทั้งหลายอันมีใจชื่นชมยินดี แล้วพึงอุโฆษประกาศเตือนให้รู้ถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่แห่งพระพุทธเจ้าองค์ซึ่งแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ อันมีชัยใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ชัยชนะนี้แลเป็น ชัยชนะของพระพุทธเจ้าผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ผู้มีสิริ ส่วนความพ่ายแพ้เป็นของมาร ผู้มีบาป

อันว่าคณะแห่งเทพยดาทั้งหลายที่กล่าวมาอันมีใจชื่นชมยินดี แล้วพึงอุโฆษประกาศเตือนให้รู้ถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่แห่งพระพุทธเจ้าองค์ซึ่งแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ อันมีชัยใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ชัยชนะนี้แลเป็น ชัยชนะของพระพุทธเจ้าผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ผู้มีสิริ ส่วนความพ่ายแพ้เป็นของมาร ผู้มีบาป.

พระเครื่อง เครื่องราง