สวดมนต์ ๗ ค่ำ

สวดมนต์ ๗ ค่ำ
อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา

อัคคะโต  เว  ปะสันนานัง        อัคคัง  ธัมมัง  วิชานะตัง
อัคเค  พุทเธ  ปะสันนานัง        ทักขิเณยเย    อะนุตตะเร
อัคเค  ธัมเม   ปะสันนานัง        วิราคูปะสะเม   สุเข
อัคเค  สังเฆ   ปะสันนานัง        ปุญญักเขตเต   อะนุตตะเร
อัคคัส๎มิง  ทานัง  ทะทะตัง        อัคคัง  ปุญญัง  ปะวัฑฒะติ
อัคคัง   อายุ  จะ วัณโณ จะ        ยะโส  กิตติ  สุขัง  พะลัง
อัคคัสสะ  ทาตา  เมธาวี        อัคคะธัมมะสะมาหิโต
เทวะภูโต  มะนุสโส   วา        อัคคัปปัตโต  ปะโมทะตีติ.
                                     
สาราณียะธัมมะสุตตัง
เอวัมเม สุตัง, เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, สาวัตถิยัง วิหะระติ, เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ, อาราเม.  ตัต๎ระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติ. ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง. ภะคะวา เอตะทะโวจะ, ฉะยิเม ภิกขะเว ธัมมา สาราณียา ปิยะกะระณา คะรุกะระณา, สังคะหายะ อะวิวาทายะ สามัคคิยา เอกีภาวายะ สังวัตตันติ. กะตเม ฉะ.
๑. อิธะ ภิกขะเว ภิกขุโน, เมตตัง กายะกัมมัง ปัจจุปัฏฐิตัง โหติ, สะพรัหมะจารีสุ อาวิเจวะ ระโห จะ. อะยัมปิ ธัมโม สาราณีโย ปิยะกะระโณ คะรุกะระโณ, สังคะหายะ อะวิวาทายะ สามัคคิยา เอกีภาวายะ สังวัตตะติ.
๒. ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว ภิกขุโน, เมตตัง วะจีกัมมัง ปัจจุปัฏฐิตัง โหติ, สะพรัหมะจารีสุ อาวิเจวะ ระโห จะ. อะยัมปิ ธัมโม สาราณีโย ปิยะกะระโณ คะรุกะระโณ, สังคะหายะ อะวิวาทายะ สามัคคิยา เอกีภาวายะ สังวัตตะติ.
๓. ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว ภิกขุโน, เมตตัง มะโนกัมมัง ปัจจุปัฏฐิตัง โหติ, สะพรัหมะจารีสุ อาวิเจวะ ระโห จะ. อะยัมปิ ธัมโม สาราณีโย ปิยะกะระโณ คะรุกะระโณ, สังคะหายะ อะวิวาทายะ สามัคคิยา เอกีภาวายะ สังวัตตะติ.
๔. ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว ภิกขุ, เย เต ลาภา ธัมมิกา ธัมมะลัทธา. อันตะมะโส ปัตตะปะริยาปันนะมัตตัมปิ, ตะถารูเปหิ ลาเภหิ อัปปะฏิวิภัตตะโภคี โหติ, สีละวันเตหิ สะพรัหมะจารีหิ สาธาระณะโภคี. อะยัมปิ ธัมโม สาราณีโย ปิยะกะระโณ คะรุกะระโณ, สังคะหายะ อะวิวาทายะ สามัคคิยา เอกีภาวายะ สังวัตตะติ.
๕. ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว ภิกขุ, ยานิ ตานิ สีลานิ อะขัณฑานิ อะฉิททานิ อะสะพะลานิ อะกัมมาสานิ, ภุชิสสานิ วิญญูปะสัตถานิ อะปะรามัตถานิ สะมาธิสังวัตตะนิกานิ, ตะถารูเปสุ สีเลสุ สีละสามัญญะคะโต วิหะระติ, สะพรัหมะจารีหิ อาวิ เจวะ ระโหจะ. อะยัมปิ ธัมโม สาราณีโย ปิยะกะระโณ คะรุกะระโณ, สังคะหายะ อะวิวาทายะ สามัคคิยา เอกีภาวายะ สังวัตตะติ.
๖. ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว ภิกขุ, ยายัง ทิฏฐิ อะริยา นิยยานิกา. นิยยาติ ตักกะรัสสะ สัมมาทุกขักขะยายะ, ตะถารูปายะ ทิฏฐิยา ทิฏฐิสามัญญะคะโต วิหะระติ, สะพรัหมะจารีหิ อาวิ เจวะ ระโหจะ. อะยัมปิ ธัมโม สาราณีโย ปิยะกะระโณ คะรุกะระโณ, สังคะหายะ อะวิวาทายะ สามัคคิยา เอกีภาวายะ สังวัตตะติ.
อิเม โข ภิกขะเว ฉะ ธัมมา สาราณียา ปิยะกะระณา คะรุกะระณา, สังคะหายะ อะวิวาทายะ สามัคคิยา เอกีภาวายะ สังวัตตันตีติ. อิทะมะโวจะ ภะคะวา. อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง, อะภินันทุนติ.


วัฏฏะกะปะริตตัง
อัตถิ โลเก สีละคุโณ             สัจจัง โสเจยยะนุททะยา 
เตนะ สัจเจนะ กาหามิ             สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง
อาวัชชิต๎วา ธัมมะพะลัง         สะริต๎วา ปุพพะเก ชิเน 
สัจจะพะละมะวัสสายะ             สัจจะกิริยะมะกาสะหัง 
สันติ ปักขา อะปัตตะนา         สันติ ปาทา อะวัญจะนา 
มาตา ปิตา จะ นิกขันตา         ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ 
สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง         มะหาปัชชะลิโต สิขี 
วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ         อุทะกัง ปัต๎วา ยะถา สิขี 
สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ             เอสา เม สัจจะปาระมีติ.

วิหาระทานะคาถา
สีตัง  อุณหัง  ปะฏิหันติ        ตะโต  วาฬะมิคานิ  จะ
สิริงสะเป  จะ มะกะเส        สิสิเร จาปิ  วุฏฐิโย
ตะโต  วาตาตะโป  โฆโร    สัญชาโต ปะฏิหัญญะติ
เลนัตถัญจะ  สุขัตถัญจะ    ฌายิตุง จะ วิปัสสิตุง
วิหาระทานัง  สังฆัสสะ        อัคคัง  พุทเธหิ  วัณณิตัง
ตัส๎มา  หิ ปัณฑิโต  โปโส    สัมปัสสัง  อัตถะมัตตะโน
วิหาเร  การะเย  รัมเม        วาสะเยตถะ  พะหุสสุเต
เตสัง  อันนัญจะ  ปานัญจะ    วัตถะเสนาสะนานิ  จะ
ทะเทยยะ  อุชุภูเตสุ        วิปปะสันเนนะ  เจตะสา  
เต ตัสสะ ธัมมัง  เทเสนติ    สัพพะทุกขาปะนูทะนัง
ยัง โส  ธัมมะมิธัญญายะ    ปะรินิพพาต๎ยะนาสะโวติ.

พระเครื่อง เครื่องราง