สวดมนต์ ๖ ค่ำ

สวดมนต์ ๖ ค่ำ
ติระตะนะนะมะการะคาถา
โย สันนิสินโน  วะระโพธิมูเล
มารัง  สะเสนัง  สุชิตัง  ชินิต๎วา
สัมโพธิมาคัจฉิ  อะนันตะญาโณ 
โลกุตตะโม  ตัง  ปะณะมามิ  พุทธัง 
อัฏฐังคิโก  อะริยะปะโถ  ชะนานัง
โมกขัปปะเวสายะ  อุชูจะ  มัคโค  
ธัมโม  อะยัง  สันติกะโร  ปะณีโต  
นิยยานิโก  ตัง ปะณะมามิ  ธัมมัง
สังโฆ  วิสุทโธ  วะระทักขิเณยโย 
สันตินท๎ริโย  สัพพะมะลัปปะหีโน 
คุเณหิเนเกหิ  สะมิทธิปัตโต 
อะนาสะโว  ตัง  ปะณะมามิ  สังฆัง
โย  กัปปะโกฏีหิปิ  อัปปะเมยยัง 
กาลัง  กะโรนโต  อะติทุกกะรานิ  
เขทัง  คะโต  โลกะหิตายะ  นาโถ 
นะโม  มะหาการุณิกัสสะ  ตัสสะ 
อะสัมพุธัง  พุทธะนิเสวิตัง  ยัง
ภะวาภะวัง คัจฉะติ  ชีวะโลโก  
นะโม  อะวิชชาทิกิเลสะชาละ  
วิทธังสิโน  ธัมมะวะรัสสะ  ตัสสะ 
คุเณหิ  โย  สีละสะมาธิปัญญา  
วิมุตติญาณัปปะภุตีหิ  ยุตโต  
เขตตัญชะนานัง  กุสะลัตถิกานัง 
ตะมะริยะสังฆัง  สิระสา  นะมามิ
อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง  
นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง  
ปุญญาภิสันทัง วิปุลัง  อะลัตถัง 
ตัสสานุภาเวนะ  หะตันตะราโย.

อาทิตตะปริยายะสุตตัง
          เอวัมเม สุตัง. เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, คะยายัง วิหะระติ คะยาสีเส, สัทธิง ภิกขุสะหัสเสนะ. ตัต๎ระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ. 
สัพพัง ภิกขะเว อาทิตตัง. กิญจะ ภิกขะเว สัพพัง อาทิตตัง. จักขุง ภิกขะเว อาทิตตัง, รูปา อาทิตตา, จักขุวิญญานัง อาทิตตัง, จักขุสัมผัสโส อาทิตโต, ยัมปิทัง จักขุสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง, สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัมปิ อาทิตตัง. เกนะ อาทิตตัง. อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา, อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ.
โสตัง อาทิตตัง, สัททา อาทิตตา, โสตะวิญญานัง อาทิตตัง, โสตะสัมผัสโส อาทิตโต, ยัมปิทัง โสตะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง, สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัมปิ อาทิตตัง. เกนะ อาทิตตัง. อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา, อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ.
ฆานัง อาทิตตัง, คันธา อาทิตตา, ฆานะวิญญานัง อาทิตตัง, ฆานะสัมผัสโส อาทิตโต, ยัมปิทัง ฆานะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง, สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัมปิ อาทิตตัง. เกนะ อาทิตตัง.  อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา, อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ.
ชิวหา อาทิตตา, ระสา อาทิตตา, ชิวหาวิญญานัง อาทิตตัง, ชิวหาสัมผัสโส อาทิตโต, ยัมปิทัง ชิวหาสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง, สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัมปิ อาทิตตัง. เกนะ อาทิตตัง. อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา, อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ.
กาโย อาทิตโต, โผฏฐัพพา อาทิตตา, กายะวิญญานัง อาทิตตัง, กายะสัมผัสโส อาทิตโต, ยัมปิทัง กายะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง, สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัมปิ อาทิตตัง. เกนะ อาทิตตัง. อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา, อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ.
มะโน อาทิตโต, ธัมมา อาทิตตา, มะโนวิญญาณัง อาทิตตัง, มะโนสัมผัสโส อาทิตโต, ยัมปิทัง มะโนสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง, สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัมปิ อาทิตตัง. เกนะ อาทิตตัง. อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา, อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ.
เอวัง ปัสสัง ภิกขะเว สุต๎วา อะริยะสาวะโก, จักขุส๎มิงปิ นิพพินทะติ, รูเปสุปิ นิพพินทะติ, จักขุวิญญาเณปิ นิพพินทะติ, จักขุสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ, ยัมปิทัง จักขุสัมผัสสะปัจจะยา อุปัชชะติ เวทะยิตัง, สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัส๎มิงปิ นิพพินทะติ.
โสตัส๎มิงปิ นิพพินทะติ, สัทเทสุปิ นิพพินทะติ, โสตะวิญญาเณปิ นิพพินทะติ, โสตะสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ, ยัมปิทัง โสตะสัมผัสสะปัจจะยา อุปัชชะติ เวทะยิตัง, สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัส๎มิงปิ นิพพินทะติ.
ฆานัส๎มิงปิ นิพพินทะติ, คันเธสุปิ นิพพินทะติ, ฆานะวิญญาเณปิ นิพพินทะติ, ฆานะสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ, ยัมปิทัง ฆานะสัมผัสสะปัจจะยา อุปัชชะติ เวทะยิตัง, สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัส๎มิงปิ นิพพินทะติ.
ชิวหายะปิ นิพพินทะติ, ระเสสุปิ นิพพินทะติ, ชิวหาวิญญาเณปิ นิพพินทะติ, ชิวหาสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ, ยัมปิทัง ชิวหาสัมผัสสะปัจจะยา อุปัชชะติ เวทะยิตัง, สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัส๎มิงปิ นิพพินทะติ.
กายัส๎มิงปิ นิพพินทะติ, โผฏฐัพเพสุปิ นิพพินทะติ, กายะวิญญาเณปิ นิพพินทะติ, กายะสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ, ยัมปิทัง กายะสัมผัสสะปัจจะยา อุปัชชะติ เวทะยิตัง, สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัส๎มิงปิ นิพพินทะติ.
มะนัส๎มิงปิ นิพพินทะติ, ธัมเมสุปิ นิพพินทะติ, มะโนวิญญาเณปิ นิพพินทะติ, มะโนสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ, ยัมปิทัง มะโนสัมผัสสะปัจจะยา อุปัชชะติ เวทะยิตัง, สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัส๎มิงปิ นิพพินทะติ.
นิพพินทัง วิรัชชะติ. วิราคา วิมุจจะติ. วิมุตตัส๎มิง วิมุตตะมีติ ญาณัง โหติ, ขีณา ชาติ, วุสิตัง พรัหมะจะริยัง, กะตัง กะระณียัง, นาปะรัง อิตถัตตายาติ ปะชานาตีติ.
        อิทะมะโวจะ ภะคะวา. อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุง. 
อิมัส๎มิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัส๎มิง ภัณญะมาเน, ตัสสะ ภิกขุสะหัสสัสสะ อะนุปาทายะ, อาสะเวหิ จิตตานิ วิมุจจิงสูติ.

นิธิกัณฑะสุตตะคาถา
นิธิง  นิเธติ  ปุริโส                       คัมภีเร  อุทะกันติเก
อัตเถ  กิจเจ  สะมุปปันเน              อัตถายะ  เม  ภะวิสสะติ
ราชะโต วา ทุรุตตัสสะ                  โจระโต  ปีฬีตัสสะ วา
อิณัสสะ วา  ปะโมกขายะ              ทุพภิกเข  อาปะทาสุ วา
เอตะทัตถายะ  โลกัส๎มิง             นิธิ  นามะ  นิธิยยะติ
ตาวัสสุนิหิโต  สันโต                    คัมภีเร  อุทะกันติเก
นะ  สัพโพ  สัพพะทาเยวะ             ตัสสะ  ตัง  อุปะกัปปะติ
นิธิ  วา  ฐานา  จะวะติ                  สัญญา  วาสสะ  วิมุยหะติ
นาคา วา อะปะนาเมนติ                ยักขา  วาปิ  หะรันติ นัง
อัปปิยา  วาปิ  ทายาทา                อุทธะรันติ  อะปัสสะโต
ยะทา  ปุญญักขะโย โหติ              สัพพะเมนะ  วินัสสะติ
ยัสสะ  ทาเนนะ สีเลนะ                สัญญะเมนะ  ทะเมนะ จะ
นิธิ  สุนิหิโต โหติ                       อิตถิยา  ปุริสัสสะวา
เจติยัมหิ  จะ สังเฆ วา                 ปุคคะเล  อะตีถีสุ วา
มาตะริ  ปิตะริ วาปิ                     อะโถ  เชฏฐัมหิ  ภาตะริ
เอโส  นิธิ  สุนิหิโต                    อะเชยโย  อะนุคามิโย
ปะหายะ  คะมะนีเยสุ                  เอตัง  อาทายะ  คัจฉะติ
อะสาธาระณะมัญเญสัง              อะโจระหะระโร  นิธิ
กะยิราถะ  ธีโร  ปุญญานิ             โย นิธิ  อะนุคามิโก
เอสะ  เทวะมะนุสสานัง               สัพพะกามะทะโท  นิธิ
ยัง ยัง เทวาภิปัตเถนติ                สัพพะเมเตนะ  ลัพภะติ
สุวัณณะตา  สุสะระตา                สุสัณฐานัง  สุรูปะตา
อาธิปัจจัง  ปะริวาโร                  สัพพะเมเตนะ  ลัพภะติ
ปะเทสะรัชชัง อิสสะริยัง             จักกะวัตติสุขัง  ปิยัง
เทวะรัชชัมปิ  ทิพเพสุ                สัพพะเมเตนะ  ลัพภะติ
มานุสสิกา จะ สัมปัตติ               เทวะโลเก  จะ ยา ระติ
ยา จะ นิพพานะสัมปัตติ             สัพพะเมเตนะ  ลัพภะติ
มิตตะสัมปะทะมาคัมมะ                 โยนิโส  เจ  ปะยุญชะโต
วิชชาวิมุตติวะสีภาโว                สัพพะเมเตนะ  ลัพภะติ
ปะฏิสัมภิทา  วิโมกขา จะ          ยา  จะ สาวะกะปาระมี
ปัจเจกะโพธิ  พุทธะภูมิ             สัพพะเมเตนะ  ลัพภะติ
เอวัง  มะหัตถิกา เอสา              ยะทิทัง ปุญญะสัมปะทา
ตัส๎มา  ธีรา  ปะสังสันติ             ปัณฑิตา  กะตะปุญญะตันติ.

พระเครื่อง เครื่องราง