สวดมนต์ ๕ ค่ำ

สวดมนต์ ๕ ค่ำ
อะนัตตะลักขะณะสุตัง
     เอวัมเม สุตัง. เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, พาราณะสิยัง วิหะระติ, อิสิปะตะเน มิคะทาเย. ตัตระ โข ภะคะวา ปัญจะวัคคิเย ภิกขู อามันเตสิ.
รูปัง ภิกขะเว อะนัตตา. รูปัญจะหิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ, นะยิทัง รูปัง อาพาธายะ สังวัตเตยยะ, ลัพเภถะ จะ รูเป, เอวัง เม รูปัง โหตุ เอวัง เม รูปัง มา อะโหสีติ. ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว รูปัง อะนัตตา, ตัส๎มา รูปัง อาพาธายะ สังวัตตะติ, นะ จะ ลัพภะติ รูเป, เอวัง เม รูปัง โหตุ เอวัง เม รูปัง มา อะโหสีติ.
เวทะนา อะนัตตา. เวทะนา จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ, นะยิทัง เวทะนา อาพาธายะ สังวัตเตยยะ, ลัพเภถะ จะ เวทะนายะ, เอวัง เม เวทะนา โหตุ เอวัง เม เวทะนา มา อะโหสีติ. ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว เวทะนา อะนัตตา, ตัส๎มา เวทะนา อาพาธายะ สังวัตตะติ, นะ จะ ลัพภะติ เวทะนายะ, เอวัง เม เวทะนา โหตุ เอวัง เม เวทะนา มา อะโหสีติ.
     สัญญา อะนัตตา. สัญญา จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ, นะยิทัง สัญญา อาพาธายะ สังวัตเตยยะ, ลัพเภถะ จะ สัญญายะ, เอวัง เม สัญญา โหตุ เอวัง เม สัญญา มา อะโหสีติ. ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว สัญญา อะนัตตา,  ตัส๎มา สัญญา อาพาธายะ สังวัตตะติ, นะ จะ ลัพภะติ สัญญายะ, เอวัง เม สัญญา โหตุ เอวัง เม สัญญา มา อะโหสีติ.
สังขารา อะนัตตา. สังขารา จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสังสุ, นะยิทัง สังขารา อาพาธายะ สังวัตเตยยุง, ลัพเภถะ จะ สังขาเรสุ, เอวัง เม สังขารา โหนตุ เอวัง เม สังขารา มา อะเหสุนติ. ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว สังขารา อะนัตตา, ตัส๎มา สังขารา อาพาธายะ สังวัตตันติ, นะ จะ ลัพภะติ สังขาเรสุ, เอวัง เม สังขารา โหนตุ เอวัง เม สังขารา มา อะเหสุนติ.
วิญญาณัง อะนัตตา. วิญญาณัญจะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ, นะยิทัง วิญญาณัง อาพาธายะ สังวัตเตยยะ, ลัพเภถะ จะ วิญญาเณ, เอวัง เม วิญญาณัง โหตุ เอวัง เม วิญญาณัง มา อะโหสีติ. ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว วิญญาณัง อะนัตตา, ตัส๎มา วิญญาณัง อาพาธายะ สังวัตตะติ, นะ จะ ลัพภะติ วิญญาเณ, เอวัง เม วิญญาณัง โหตุ เอวัง เม วิญญาณัง มา อะโหสีติ.
ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว รูปัง นิจจัง วา อะนิจจัง วาติ. อะนิจจัง ภันเต. ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ. ทุกขัง ภันเต. ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง, กัลลัง นุตัง สะมะนุปัสสิตุง, เอตัง มะมะ เอโสหะมัส๎มิ เอโส เม อัตตาติ. โน เหตัง ภันเต.
ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว เวทะนา นิจจา วา อะนิจจา วาติ. อะนิจจา ภันเต. ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ. ทุกขัง ภันเต. ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง, กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง, เอตัง มะมะ เอโสหะมัส๎มิ เอโส เม อัตตาติ. โน เหตัง ภันเต.
ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว สัญญา นิจจา วา อะนิจจา วาติ. อะนิจจา ภันเต. ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ. ทุกขัง ภันเต. ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง, กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง, เอตัง มะมะ เอโสหะมัส๎มิ เอโส เม อัตตาติ. โน เหตัง ภันเต.
ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว สังขารา นิจจา วา อะนิจจา วาติ. อะนิจจา ภันเต. ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ. ทุกขัง ภันเต. ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง, กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง, เอตัง มะมะ เอโสหะมัส๎มิ เอโส เม อัตตาติ. โน เหตัง ภันเต.
ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว วิญญานัง นิจจัง วา อะนิจจัง วาติ. อะนิจจัง ภันเต. ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ. ทุกขัง ภันเต. ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง, กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง, เอตัง มะมะ เอโสหะมัส๎มิ เอโส เม อัตตาติ. โน เหตัง ภันเต.
ตัส๎มาติหะ ภิกขะเว, ยังกิญจิ รูปัง อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง, อัชฌัตตัง วา พะหิทธา วา, โอฬาริกัง วา สุขุมัง วา, หีนัง วา ปะณีตัง วา, ยันทูเร สันติเก วา, สัพพัง รูปัง, เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ เมโส อัตตาติ. เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง.
ยา กาจิ เวทะนา อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา, อัชฌัตตา วา พะหิทธา วา, โอฬาริกา วา สุขุมา วา, หีนา วา ปะณีตา วา, ยา ทูเร สันติเก วา, สัพพา เวทนา, เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ เมโส อัตตาติ.  เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง.
     ยา กาจิ สัญญา อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา, อัชฌัตตา วา พะหิทธา วา, โอฬาริกา วา สุขุมา วา, หีนา วา ปะณีตา วา, ยา ทูเร สันติเก วา, สัพพา สัญญา, เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ เมโส อัตตาติ. เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง.
     เย เกจิ สังขารา อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา, อัชฌัตตา วา พะหิทธา วา, โอฬาริกา วา สุขุมา วา, หีนา วา ปะณีตา วา, เย ทูเร สันติเก วา, สัพเพ สังขารา, เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ เมโส อัตตาติ. เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง.
     ยังกิญจิ วิญญาณัง อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง, อัชฌัตตัง วา พะหิทธา วา, โอฬาริกัง วา สุขุมัง วา, หีนัง วา ปะณีตัง วา, ยันทูเร สันติเก วา, สัพพัง วิญญาณัง, เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ เมโส อัตตาติ. เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง.
     เอวัง ปัสสัง ภิกขะเว สุต๎วา อะริยะสาวะโก, รูปัส๎มิงปิ นิพพินทะติ, เวทะนายะปิ นิพพินทะติ, สัญญายะปิ นิพพินทะติ, สังขาเรสุปิ นิพพินทะติ, วิญญาณัส๎มิงปิ นิพพินทะติ. นิพพินทัง วิรัชชะติ. วิราคา วิมุจจะติ. วิมุตตัส๎มิง วิมุตตะมีติ ญาณัง โหติ, ขีณา ชาติ, วุสิตัง พรัหมะจะริยัง, กะตัง กะระณียัง, นาปะรัง อิตถัตตายาติ ปะชานาตีติ.
     อิทะมะโวจะ ภะคะวา. อัตตะมะนา ปัญจะวัคคิยา ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุง.  อิมัส๎มิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัส๎มิง ภัญญะมาเน, ปัญจะวัคคิยานัง ภิกขูนัง อะนุปาทายะ, อาสะเวหิ จิตตานิ วิมุจจิงสูติ.

ปะริตตะกะระณะปาฐะ
ยาวะตา  สัตตา  อะปะทา วา  ท๎วิปะทา วา  จะตุปปะทา วา พะหุปปะทา วา, รูปิโน วา อะรูปิโน วา สัญญิโน วา อะสัญญิโน วา เนวะสัญญีนาสัญญิโน วา,  ตะถาคะโต  เตสัง อัคคะมักขายะติ  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ, เย โข พุทเธ ปะสันนา อัคเค เต ปะสันนา, อัคเค โข ปะนะ  ปะสันนานัง อัคโค วิปาโก. 
                    ยังกิญจิ  วิตตัง  อิธะ  วา หุรัง  วา 
                    สัคเคสุ  วา ยัง  ระตะนัง ปะณีตัง 
                    นะ  โน  สะมัง  อัตถิ  ตะถาคะเตนะ 
                    อิทัมปิ  พุทเธ  ระตะนัง  ปะณีตัง 
                    เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ.
ยาวะตา  ธัมมา  สังขะตา วา  อะสังขะตา วา,  วิราโค เตสัง อัคคะมัคขายะติ, ยะทิทัง มะทะนิมมะทะโน  ปิปาสะวินะโย  อาละยะสะมุคฆาโต  วัฏฏูปัจเฉโท  ตัณหักขะโย  วิราโค  นิโรโธ  นิพพานัง,  เย โข วิราคะธัมเม  ปะสันนา  อัคเค เต  ปะสันนา, อัคเค  โข ปะนะ ปะสันนานัง  อัคโค วิปาโก. 
                    ขะยัง  วิราคัง  อะมะตัง  ปะณีตัง 
                    ยะทัชฌะคา  สัก๎ยะมุนี  สะมาหิโต  
                    นะ  เตนะ  ธัมเมนะ  สะมัตถิ  กิญจิ 
                    อิทัมปิ  ธัมเม  ระตะนัง  ปะณีตัง 
                    เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ.
ยาวะตา  ธัมมา สังขะตา,  อะริโย  อัฏฐังคิโก  มัคโค  เตสัง  อัคคะมักขายะติ,  เสยยะถีทัง, สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปโป, สัมมาวาจา  สัมมากัมมันโต  สัมมาอาชีโว,  สัมมาวายาโม สัมมาสะติ  สัมมาสะมาธิ, เย โข  อะริยะมัคคะธัมเม ปะสันนา อัคเค เต  ปะสันนา,  อัคเค โข ปะนะ  ปะสันนานัง  อัคโค วิปาโก. 
                    ยัมพุทธะเสฏโฐ  ปะริวัณณะยี สุจิง 
                    สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ 
                    สะมาธินา  เตนะ  สะโม  นะ วิชชะติ 
                    อิทัมปิ  ธัมเม  ระตะนัง  ปะณีตัง 
                    เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ.
ยาวะตา  สังฆา วา คะณา วา,  ตะถาคะตะสาวะกะสังโฆ  เตสัง  อัคคะมะขายะติ,  ยะทิทัง  จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ  อัฏฐะปุริสะปุคคะลา, เย โข สังเฆ  ปะสันนา  อัคเค เต ปะสันนา, อัคเค โข ปะนะ ปะสันนานัง อัคโค วิปาโก. 
                    เย  ปุคคะลา  อัฏฐะ  สะตัง  ปะสัฏฐา 
                    จัตตาริ  เอตานิ  ยุคานิ  โหนติ 
                    เต  ทักขิเณยยา  สุคะตัสสะ  สาวะกา 
                    เอเตสุ  ทินนานิ  มะหัปผะลานิ 
                    อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง 
                    เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ. 
                    เย สุปปะยุตตา  มะนะสา ทัฬเหนะ 
                    นิกกามิโน  โคตะมะสาสะนัมหิ 
                    เต  ปัตติปัตตา  อะมะตัง  วิคัยหะ 
                    ลัทธา  มุธา  นิพพุติง  ภุญชะมานา 
                    อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง   ปะณีตัง 
                    เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ. 
                    ขีณัง  ปุราณัง  นะวัง  นัตถิ  สัมภะวัง 
                    วิรัตตะจิตตายะติเก  ภะวัส๎มิง 
                    เต  ขีณะพีชา  อะวิรุฬหิฉันทา 
                    นิพพันติ  ธีรา  ยะถายัมปะทีโป 
                    อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง 
                    เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ.

พระเครื่อง เครื่องราง