สวดมนต์ ๓ ค่ำ

สวดมนต์ ๓ ค่ำ
โคตะมะกะเจติยะธัมมะปะริยายะ
       อะภิญญายะ  โข โส  ภะคะวา ธัมมัง  เทเสติ  โน อะนะภิญญายะ, สะนิทานัง  ธัมมัง เทเสติ  โน  อะนิทานัง, สัปปาฏิหาริยัง  ธัมมัง  เทเสติ โน  อัปปาฏิหาริยัง,  ตัสสะ โข  ปะนะ  ภะคะวะโต,  อะภิญญายะ  ธัมมัง เทสะยะโต  โน  อะนะภิญญายะ,  สะนิทานัง  ธัมมัง  เทสะยะโต  โน อะนิทานัง, สัปปาฏิหาริยัง  ธัมมัง  เทสะยะโต โน  อัปปาฏิหาริยัง,  กะระณีโย  โอวาโท,  กะระณียา  อะนุสาสะนี,  อะลัญจะ  ปะนะ  โน ตุฏฐิยา,  อะลัง   อัตตะมะนะตายะ,  อะลัง  โสมะนัสสายะ, สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,  ส๎วากขาโต  ภะคะวะตา   ธัมโม,  สุปะฏิปันโน  สังโฆติ.

ธัมมะสังคิณีมาติกาปาฐะ
กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา.
สุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา ทุกขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา อะทุกขะมะสุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา.
วิปากา ธัมมา วิปากะธัมมะธัมมา เนวะวิปากะนะวิปากะธัมมะธัมมา.
อุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา อะนุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา อะนุปาทินนานุปาทานิยา ธัมมา.
สังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา อะสังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา อะสังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา.
สะวิตักกะสะวิจารา ธัมมา อะวิตักกะวิจาระมัตตา ธัมมา อะวิตักกาวิจารา ธัมมา.
ปีติสะหะคะตา ธัมมา สุขะสะหะคะตา ธัมมา อุเปกขาสะหะคะตา ธัมมา.
ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพา ธัมมา ภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา เนวะทัสสะเนนะ นะภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา. 
ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา ภาวะนายะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา เนวะทัส สะเนนะ นะภาวะนายะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา.  
อาจะยะคามิโน ธัมมา อะปะจะยะคามิโน ธัมมา เนวาจะยะคามิโน นาปะจะยะคามิโน ธัมมา.  
เสกขา ธัมมา อะเสกขา ธัมมา เนวะเสกขานาเสกขา ธัมมา.
ปะริตตา ธัมมา มะหัคคะตา ธัมมา อัปปะมาณา ธัมมา.
ปะริตตารัมมะณา ธัมมา มะหัคคะตารัมมะณา ธัมมา อัปปะมาณารัมมะณา ธัมมา.
หีนา ธัมมา มัชฌิมา ธัมมา ปะณีตา ธัมมา.
มิจฉัตตะนิยะตา ธัมมา สัมมัตตะนิยะตา ธัมมา อะนิยะตา ธัมมา.
มัคคารัมมะณา ธัมมา มัคคะเหตุกา ธัมมา มัคคาธิปะติโน ธัมมา.
อุปปันนา ธัมมา อะนุปปันนา ธัมมา อุปปาทิโน ธัมมา.
อะตีตา ธัมมา อะนาคะตา ธัมมา ปัจจุปปันนา ธัมมา.
อะตีตารัมมะณา ธัมมา อะนาคะตารัมมะณา ธัมมา ปัจจุปปันนารัมมะณา ธัมมา.  อัชฌัตตา ธัมมา พะหิทธา ธัมมา อัชฌัตตะพะหิทธา ธัมมา.
อัชฌัตตารัมมะณา ธัมมา พะหิทธารัมมะณา ธัมมา อัชฌัตตะพะหิทธารัมมะณา ธัมมา.   
สะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา อะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา อะนิทัสสะนาปปะฏิ
ฆา ธัมมา.

ติลักขะณาทิคาถา
        สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ        ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ
        อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข            เอสะ มัคโค วิสุทธิยา
        สัพเพ สังขารา ทุกขาติ            ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ
        อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข            เอสะ มัคโค วิสุทธิยา
        สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ            ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ
        อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข            เอสะ มัคโค วิสุทธิยา
        อัปปะกา เต มะนุสเสสุ            เย ชะนา ปาระคามิโน
        อะถายัง อิตะรา ปะชา            ตีระเมวานุธาวะติ
        เย จะ โข สัมมะทักขาเต        ธัมเม ธัมมานุวัตติโน
        เต ชะนา ปาระเมสสันติ            มัจจุเธยยัง สุทุตตะรัง
        กัณหัง ธัมมัง วิปปะหายะ        สุกกัง ภาเวถะ ปัณฑิโต
        โอกา อะโนกะมาคัมมะ            วิเวเก ยัตถะ ทูระมัง
        ตัต๎ราภิระติมิจเฉยยะ            หิต๎วา กาเม อะกิญจะโน
ปะริโยทะเปยยะ อัตตานัง        จิตตัก๎เลเสหิ ปัณฑิโต
เยสัง สัมโพธิยังเคสุ            สัมมา จิตตัง สุภาวิตัง
อาทานะปะฏินิสสัคเค            อะนุปาทายะ เย ระตา
ขีณาสะวา ชุติมันโต            เต โลเก ปะรินิพพุตาติ.
                            
วิปัสสะนาภูมิปาฐะ
        ปัญจักขันธา.  รูปักขันโธ,   เวทะนากขันโธ,  สัญญากขันโธ,  
สังขารักขันโธ,   วิญญาณักขันโธ.
ท๎วาทะสายะตะนานิ.  จักข๎วายะตะนัง    รูปายะตะนัง,   โสตายะตะนัง   
สัททายะตะนัง,  ฆานายะตะนัง   คันธายะตะนัง,  ชิวหายะตะนัง    ระสายะตะนัง,  
กายายะตะนัง   โผฏฐัพพายะตะนัง,    มะนายะตะนัง   ธัมมายะตะนัง.
อัฏฐาระสะ   ธาตุโย.   จักขุธาตุ   รูปะธาตุ   จักขุวิญญาณะธาตุ, โสตะธาตุ   สัททะธาตุ  โสตะวิญญาณะธาตุ,  ฆานะธาตุ   คันธะธาตุ   ฆานะวิญญาณะธาตุ,  ชิวหาธาตุ ระสะธาตุ    ชิวหาวิญญาณะธาตุ,    กายะธาตุ   โผฏฐัพพะธาตุ    
กายะวิญญาณะธาตุ,  มะโนธาตุ   ธัมมะธาตุ   มะโนวิญญาณะธาตุ.
พาวีสะตินท๎ริยานิ.  จักขุนท๎ริยัง  โสตินท๎ริยัง  ฆานินท๎ริยัง  ชิวหินท๎ริยัง  กายินท๎ริยัง  มะนินท๎ริยัง,   อิตถินท๎ริยัง   ปุริสินท๎ริยัง   ชีวิตินท๎ริยัง,   
สุขินท๎ริยัง   ทุกขินท๎ริยัง  โสมะนัสสินท๎ริยัง  โทมะนัสสินท๎ริยัง  อุเปกขินท๎ริยัง,   สัทธินท๎ริยัง  วิริยินท๎ริยัง   สะตินท๎ริยัง  สะมาธินท๎ริยัง ปัญญินท๎ริยัง,  อะนัญญะตัญญัสสามีตินท๎ริยัง  อัญญินท๎ริยัง   อัญญาตาวินท๎ริยัง.
จัตตาริ  อะริยะสัจจานิ.  ทุกขัง  อะริยะสัจจัง,  ทุกขะสะมุทะโย    อะริยะสัจจัง, ทุกขะนิโรโธ   อะริยะสัจจัง,   ทุกขะนิโรธะคามินี  ปะฏิปะทา   อะริยะสัจจัง.
อะวิชชาปัจจะยา  สังขารา,  สังขาระปัจจะยา  วิญญาณัง,  วิญญาณะปัจจะยา  นามะรูปัง,  นามะรูปะปัจจะยา  สะฬายะตะนัง,  สะฬายะตะนะปัจจะยา ผัสโส,  ผัสสะปัจจะยา  เวทะนา,  เวทะนาปัจจะยา  ตัณหา,  ตัณหาปัจจะยา  อุปาทานัง,  
อุปาทานะปัจจะยา  ภะโว,  ภะวะปัจจะยา  ชาติ,  ชาติปัจจะยา  ชะรามะระณัง  โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา สัมภะวันติ.  เอวะเมตัสสะ  เกวะลัสสะ  ทุกขักขันธัสสะ,  สะมุทะโย  โหติ.
อะวิชชายะเต๎ววะ  อะเสสะวิราคะนิโรธา  สังขาระนิโรโธ,  สังขาระนิโรธา  วิญญาณะนิโรโธ,  วิญญาณะนิโรธา  นามะรูปะนิโรโธ,  นามะรูปะนิโรธา  สะฬายะตะนะนิโรโธ,  สะฬายะตะนะนิโรธา   ผัสสะนิโรโธ,  ผัสสะนิโรธา  เวทะนานิโรโธ,  เวทะนานิโรธา  ตัณหานิโรโธ,  ตัณหานิโรธา   อุปาทานะนิโรโธ,  อุปาทานะนิโรธา  ภะวะนิโรโธ,  ภะวะนิโรธา  ชาตินิโรโธ,  ชาตินิโรธา  ชะรามะระณัง  โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา  นิรุชฌันติ.  เอวะเมตัสสะ  เกวะลัสสะ  ทุกขักขันธัสสะ,  นิโรโธ  โหติ.     
ภัทเทกะรัตตะคาถา
อะตีตัง นานวาคะเมยยะ            นัปปะฏิกังเข อะนาคะตัง
ยะทะตีตัมปะหีนันตัง            อัปปัตตัญจะ  อะนาคะตัง
ปัจจุปปันนัญจะ โย ธัมมัง        ตัตถะ ตัตถะ วิปัสสะติ
อะสังหิรัง อะสังกุปปัง            ตัง วิทธา มะนุพ๎รูหะเย
อัชเชวะ กิจจะมาตัปปัง            โก ชัญญา มะระณัง สุเว
นะ หิโน สังคะรันเตนะ            มะหาเสเนนะ มัจจุนา
เอวัง วิหาริมาตาปิง            อะโหรัตตะมะตันทิตัง
ตังเว ภัทเทกะรัตโตติ            สันโตอาจิกขะเต มุนีติ.

แนะนำเว็บไซต์ พระคุ้มครอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

บูชาวัตถุมงคล