สวดมนต์ ๒ ค่ำ

สวดมนต์ ๒ ค่ำ
เขมาเขมะสะระณะคะมะนะปะริทีปิกาคาถา
พะหุง  เว สะระณัง  ยันติ              ปัพพะตานิ  วะนานิ  จะ
อารามะรุกขะเจต๎ยานิ                     มะนุสสา  ภะยะตัชชิตา
เนตัง  โข  สะระณัง  เขมัง            เนตัง  สะระณะมุตตะมัง
เนตัง  สะระณะมาคัมมะ             สัพพะทุกขา  ปะมุจจะติ
โย  จะ พุทธัญจะ  ธัมมัญจะ            สังฆัญจะ  สะระณัง  คะโต
จัตตาริ  อะริยะสัจจานิ                   สัมมัปปัญญายะ  ปัสสะติ
ทุกขัง  ทุกขะสะมุปปาทัง            ทุกขัสสะ  จะ อะติกกะมัง
อะริยัญจัฏฐังคิกัง  มัคคัง                ทุกขูปะสะมะคามินัง
เอตัง  โข   สะระณัง  เขมัง              เอตัง   สะระณะมุตตะมัง
เอตัง  สะระณะมาคัมมะ                 สัพพะทุกขา  ปะมุจจะตีติ.
    
ธะชัคคะสุตตัง
    เอวัมเม สุตัง. เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, สาวัตถิยัง วิหะระติ, เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ, อาราเม. ตัต๎ระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติ. ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง. ภะคะวา เอตะทะโวจะ.
    ภูตะปุพพัง ภิกขะเว เทวาสุระสังคาโม สะมุปัพ๎ยุฬ๎โห อะโหสิ. อะถะโข ภิกขะเว สักโก เทวานะมินโท เทเว ตาวะติงเส อามันเตสิ, สะเจ มาริสา เทวานัง สังคามะคะตานัง อุปปัชเชยยะ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา, มะเมวะ ตัส๎มิง สะมะเย ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ, มะมัง หิ โว ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง, ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา, โส ปะหิยยิสสะติ, โน เจ เม ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ.
อะถะ ปะชาปะติสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ, ปะชาปะติสสะ หิโว เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง, ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา, โส ปะหิยยิสสะติ, โน เจ ปะชาปะติสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ. 
อะถะ วะรุณัสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ, วะรุณัสสะ หิ โว เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง, ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา, โส ปะหิยยิสสะติ, โน เจ วะรุณัสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ. 
อะถะ อีสานัสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ, อีสานัสสะ หิ โว เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง, ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา, โส ปะหิยยิสสะตีติ.
ตัง โข ปะนะ ภิกขะเว สักกัสสะ วา เทวานะมินทัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง, ปะชาปะติสสะ วา เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง, วะรุณัสสะ วา เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง, อีสานัสสะ วา เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง, ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา, โส ปะหิยเยถาปิ โนปิ ปะหิยเยถะ, ตัง กิสสะ เหตุ, สักโก หิ ภิกขะเว เทวานะมินโท อะวีตะราโค อะวีตะโทโส อะวีตะโมโห, ภิรุ ฉัมภี อุต๎ราสี ปะลายีติ. 
อะหัญจะ โข ภิกขะเว เอวัง วะทามิ, สะเจ ตุมหากัง ภิกขะเว อะรัญญะคะตานัง วา รุกขะมูละคะตานัง วา สุญญาคาระคะตานัง วา, อุปปัชเชยยะ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา, มะเมวะ ตัส๎มิง สะมะเย อะนุสสะเรยยาถะ.
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ, มะมัง หิ โว ภิกขะเว อะนุสสะระตัง, ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา, โส ปะหิยยิสสะติ, โน เจ มัง อะนุสสะเรยยาถะ, อะถะ ธัมมัง อะนุสสะเรยยาถะ. 
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ, ธัมมัง หิโว ภิกขะเว อะนุสสะระตัง, ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา, โส ปะหิยยิสสะติ, โน เจ ธัมมัง อะนุสสะเรยยาถะ, อะถะ สังฆัง อะนุสสะเรยยาถะ. 
       สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลิกะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.
สังฆัง หิ โว ภิกขะเว อะนุสสะระตัง, ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา, โส ปะหิยยิสสะติ, ตัง กิสสะ เหตุ, ตะถาคะโต หิ ภิกขะเว อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วีตะราโค วีตะโทโส วีตะโมโห, อะภิรุ อัจฉัมภี อะนุต๎ราสี อะปะลายีติ. อิทะมะโวจะ ภะคะวา, อิทัง วัต๎วานะ สุคะโต, อะถาปะรัง เอตะทะโวจะ สัตถา.
    อะรัญเญ รุกขะมูเล วา             สุญญาคาเร วะ ภิกขะโว
     อะนุสสะเรถะ สัมพุทธัง             ภะยัง ตุมหากะ โน สิยา 
โน เจ พุทธัง สะเรยยาถะ         โลกะเชฏฐัง นะราสะภัง 
อะถะ ธัมมัง สะเรยยาถะ         นิยยานิกัง สุเทสิตัง 
โน เจ ธัมมัง สะเรยยาถะ         นิยยานิกัง สุเทสิตัง 
อะถะ สังฆัง สะเรยยาถะ         ปุญญักเขตตัง อะนุตตะรัง
เอวัมพุทธัง สะรันตานัง             ธัมมัง สังฆัญจะ ภิกขะโว 
ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา         โลมะหังโส นะ เหสสะตีติ.

อาฏานาฏิยะปะริตตัง
    วิปัสสิสสะ นะมัตถุ         จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต
สิขิสสะปิ นะมัตถุ                 สัพพะภูตานุกัมปิโน 
เวสสะภุสสะ นะมัตถุ             น๎หาตะกัสสะ ตะปัสสิโน 
นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ             มาระเสนัปปะมัททิโน 
โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ         พราหมะณัสสะ วุสีมะโต 
กัสสะปัสสะ นะมัตถุ             วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ 
อังคีระสัสสะ นะมัตถุ             สัก๎ยะปุตตัสสะ สิรีมะโต 
โย อิมัง ธัมมะมะเทเสสิ             สัพพะทุกขาปะนูทะนัง 
เย จาปิ นิพพุตา โลเก             ยะถาภูตัง วิปัสสิสุง 
เต ชะนา อะปิสุณา             มะหันตา วีตะสาระทา 
หิตัง เทวะมะนุสสานัง             ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง
วิชชาจะระณะสัมปันนัง         มะหันตัง วีตะสาระทัง.
วิชชาจะระณะสัมปันนัง         พุทธัง วันทามะ โคตะมันติ.
    เอเต จัญเญ จะ สัมพุทธา    อะเนกะสะตะโกฏะโย 
สัพเพ พุทธา อะสะมะสะมา         สัพเพ พุทธา มะหิทธิกา 
สัพเพ ทะสะพะลูเปตา             เวสารัชเชหุปาคะตา 
สัพเพ เต ปะฏิชานันติ             อาสะภัณฐานะมุตตะมัง 
สีหะนาทัง นะทันเต เต            ปะริสาสุ วิสาระทา 
พรัหมะจักกัง ปะวัตเตนติ         โลเก อัปปะฏิวัตติยัง 
อุเปตา พุทธะธัมเมหิ             อัฏฐาระสะหิ นายะกา 
ท๎วัตติงสะลักขะณูเปตา-         สีต๎ยานุพ๎ยัญชะนาธะรา 
พ๎ยามัปปะภายะ สุปปะภา         สัพเพ เต มุนิกุญชะรา 
พุทธา สัพพัญญุโน เอเต         สัพเพ ขีณาสะวา ชินา 
มะหัปปะภา มะหาเตชา             มะหาปัญญา มะหัพพะลา 
มะหาการุณิกา ธีรา            สัพเพสานัง สุขาวะหา 
ทีปา นาถา ปะติฏฐา จะ         ตาณา เลณา จะ ปาณินัง 
คะตี พันธู มะหัสสาสา             สะระณา จะ หิเตสิโน 
สะเทวะกัสสะ โลกัสสะ             สัพเพ เอเต ปะรายะนา 
เตสาหัง สิระสา ปาเท             วันทามิ ปุริสุตตะเม 
วะจะสา มะนะสา เจวะ             วันทาเมเต ตะถาคะเต 
สะยะเน อาสะเน ฐาเน             คะมะเน จาปิ สัพพะทา 
สะทา สุเขนะ รักขันตุ             พุทธา สันติกะรา ตุวัง 
เตหิ ต๎วัง รักขิโต สันโต         มุตโต สัพพะภะเยนะ จะ 
สัพพะโรคะวินิมุตโต             สัพพะสันตาปะวัชชิโต 
สัพพะเวระมะติกกันโต             นิพพุโต จะ ตุวัง ภะวะ.
สัพพีติโย วิวัชชันตุ             สัพพะโรโค วินัสสะตุ 
มา เต ภะวัต๎วันตะราโย             สุขี ทีฆายุโก ภะวะ 
อะภิวาทะนะสีลิสสะ            นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน 
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ         อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง.

อังคุลิมาละปะริตตัง
           ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต, นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา. เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ.

โพชฌังคะปะริตตัง
           โพชฌังโค สะติสังขาโต     ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
วิริยัมปีติ ปัสสัทธิ-            โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา        สัตเตเต สัพพะทัสสินา 
มุนินา สัมมะทักขาตา             ภาวิตา พะหุลีกะตา 
สังวัตตันติ อะภิญญายะ         นิพพานายะ จะ โพธิยา 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา.
เอกัส๎มิง สะมะเย นาโถ         โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง 
คิลาเน ทุกขิเต ทิส๎วา             โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ 
เต จะ ตัง อะภินันทิต๎วา         โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา.
เอกะทา ธัมมะราชาปิ         เคลัญเญนาภิปีฬิโต 
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ         ภะณาเปต๎วานะ สาทะรัง 
สัมโมทิต๎วา จะ อาพาธา         ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา.
ปะหีนา เต จะ อาพาธา         ติณณันนัมปิ มะเหสินัง 
มัคคาหะตะกิเลสา วะ             ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา.

แนะนำเว็บไซต์ พระคุ้มครอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

บูชาวัตถุมงคล