ปัตติทานะคาถา (ย่อ)

ปัตติทานะคาถา (ย่อ)

ปุญญัสสิทานิ กะตัสสะ                ยานัญญานิ กะตานิ เม

เตสัญจะ ภาคิโน โหนตุ               สัตตานันตาปปะมาณะกา

เย ปิยา คุณะวันตา จะ                 มัยหัง มาตาปิตาทะโย

ทิฏฐา เม จาป๎ยะทิฏฐา วา            อัญเญ มัชฌัตตะเวริโน

สัตตา ติฏฐันติ โลกัส๎มิง               เต ภุมมา จะตุโยนิกา

ปัญเจกะจะตุโวการา                   สังสะรันตา ภะวาภะเว

ญาตัง เย ปัตติทานัมเม                อะนุโมทันตุ เต สะยัง

เย จิมัง นัปปะชานันติ                  เทวา เตสัง นิเวทะยุง

มะยา ทินนานะ ปุญญานัง            อะนุโมทะนะเหตุนา

สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ             อะเวรา สุขะชีวิโน

เขมัปปะทัญจะ ปัปโปนตุ              เตสาสา สิชฌะตัง สุภา.

แนะนำเว็บไซต์ พระคุ้มครอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

บูชาวัตถุมงคล