บทสวดมนต์ ทำวัตรเย็น

ทำวัตรเย็น
*******

        เมื่อเข้าประชุมพร้อมกันแล้ว ขณะที่หัวหน้าจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พวกเราทั้งหลายพึงพร้อมกันนั่งคุกเข่า ประนมมือ ครั้นเสร็จแล้ว ผู้เป็นหัวหน้าพึงกล่าวนำ ให้หมู่ว่าตามดังนี้

คำบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา             พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ. (กราบ)
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม                 ธัมมัง อะภิปูชะยามิ. (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ      สังฆัง อะภิปูชะยามิ. (กราบ)

ปุพพะภาคะนะมะการะ

         (นำ) ยะมัม๎หะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา, อุททิสสะ ปัพพะชิตา โย โน ภะคะวา สัตถา, ยัสสะ จะ มะยัง ภะคะวะโต ธัมมัง โรเจมะ, อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง สะสัทธัมมัง สะสาวะกะสังฆัง  อะภิปูชะยามะ.

        (นำ) หันทะทานิ มะยัง ตัง ภะคะวันตัง วาจายะ, อะภิคายิตุง ปุพพะภาคะนะมะการัญเจวะ, พุทธานุสสะตินะยัญจะ กะโรมะ เส.

        นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. (พึงกล่าว ๓ จบ)

พุทธานุสสะติ

        ตัง โข  ปะนะ  ภะคะวันตัง  เอวัง  กัล๎ยาโณ  กิตติสัทโท  อัพภุคคะโต,  อิติปิ โส  ภะคะวา  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,  วิชชาจะระณะสัมปันโน  สุคะโต  โลกะวิทู,  อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ  สัตถา  เทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวาติ.

พุทธาภิคีติ

(นำ)  หันทะ  มะยัง  พุทธาภิคีติง  กะโรมะ  เส.

                      พุทธะวาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต

          สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ  สะมาคะตัตโต

          โพเธสิ  โย  สุชะนะตัง กะมะลังวะ  สูโร

          วันทามะหัง  ตะมะระณัง  สิระสา  ชิเนนทัง

           พุทโธ  โย  สัพพะปาณีนัง                สะระณัง  เขมะมุตตะมัง

           ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง                     วันทามิ  ตัง  สิเรนะหัง

           พุทธัสสาหัส๎มิ  ทาโส  (สี)  วะ           พุทโธ  เม  สามิกิสสะโร

           พุทโธ  ทุกขัสสะ  ฆาตา  จะ              วิธาตา  จะ  หิตัสสะ  เม

           พุทธัสสาหัง  นิยยาเทมิ                   สะรีรัญชีวิตัญจิทัง

           วันทันโต (ตี)  หัง  จะริสสามิ             พุทธัสเสวะ  สุโพธิตัง

           นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง               พุทโธ  เม  สะระณัง  วะรัง

           เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                     วัฑเฒยยัง  สัตถุ  สาสะเน

           พุทธัง  เม  วันทะมาเนนะ  (นายะ)       ยัง ปุญญัง  ปะสุตัง  อิธะ

           สัพเพปิ  อันตะรายา  เม                   มาเหสุง  ตัสสะ  เตชะสา.

(หมอบกราบลงว่า)

                                                                                                กาเยนะ  วาจายะ  วะ  เจตะสา วา 

                                                                                                พุทเธ  กุกัมมัง  ปะกะตังมะยายัง

  พุทโธ  ปะฏิคคัณหะตุ  อัจจะยันตัง

กาลันตะเร  สังวะริตุง  วะ  พุทเธ.

 

ธัมมานุสสะติ

           (นำ)  หันทะ  มะยัง  ธัมมานุสสะตินะยัง  กะโรมะ  เส.

           ส๎วากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม,  สันทิฏฐิโก  อะกาลิโก  เอหิปัสสิโก,  โอปะนะยิโก  ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญญูหีติ.

ธัมมาภิคีติ

           (นำ)  หันทะ  มะยัง  ธัมมาภิคิติง  กะโรมะ  เส. 

                             ส๎วากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ  เสยโย

                             โย  มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท

                             ธัมโม  กุโลกะปะตะนา  ตะทะธาริธารี

                             วันทามะหัง  ตะมะหะรัง  วะระธัมมะเมตัง

           ธัมโม  โย  สัพพะปาณีนัง                สะระณัง  เขมะมุตตะมัง

           ทุติยานุสสะติฏฐานัง                       วันทามิ  ตัง  สิเรนะหัง

           ธัมมัสสาหัสมิ  ทาโส (สี)  วะ             ธัมโม  เม  สามิกิสสะโร

           ธัมโม  ทุกขัสสะ  ฆาตา  จะ              วิธาตา  จะ  หิตัสสะ  เม

           ธัมมัสสาหัง  นิยยาเทมิ                    สะรีรัญชีวิตัญจิทัง

           วันทันโต (ตี)  หัง  จะริสสามิ             ธัมมัสเสวะ  สุธัมมะตัง

           นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง               ธัมโม  เม  สะระณัง  วะรัง

           เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                     วัฑเฒยยัง  สัตถุ  สาสะเน

           ธัมมัง  เม  วันทะมาเนนะ  (นายะ)       ยังปุญญัง  ปะสุตัง  อิธะ

           สัพเพปิ  อันตะรายา  เม                   มาเหสุง  ตัสสะ  เตชะสา.

(หมอบกราบลงว่า)

                                                                                                กาเยนะ  วาจายะ  วะ  เจตะสาวา

                                                                                                 ธัมเม  กุกัมมัง  ปะกะตังมะยายัง

  ธัมโม  ปะฏิคคัณหะตุ  อัจจะยันตัง 

                                                                                                 กาลันตะเร  สังวะริตุง  วะ  ธัมเม.

 

สังฆานุสสะติ

           (นำ) หันทะ  มะยัง  สังฆานุสสะตินะยัง  กะโรมะ  เส 

           สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  ยะทิทัง  จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ  อัฏฐะ  ปุริสะปุคคะลา,  เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  อาหุเนยโย  ปาหุเนยโย  ทักขิเณยโย  อัญชะลีกะระณีโย,  อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง  โลกัสสาติ.

สังฆาภิคีติ

           (นำ)  หันทะ  มะยัง  สังฆาภิคีติง  กะโรมะ  เส 

                             สัทธัมมะโช  สุปะฏิปัตติคุณาทิยุตโต

                             โยฏฐัพพิโธ  อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ 

                             สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต 

                             วันทามะหัง  ตะมะริยานะ  คะณัง  สุสุทธัง

           สังโฆ  โย  สัพพะปาณีนัง                 สะระณัง  เขมะมุตตะมัง

           ตะติยานุสสะติฏฐานัง                      วันทามิ  ตัง  สิเรนะหัง

           สังฆัสสาหัสมิ  ทาโส (สี)  วะ             สังโฆ  เม  สามิกิสสะโร

           สังโฆ  ทุกขัสสะ  ฆาตา  จะ              วิธาตา  จะ  หิตัสสะ  เม

           สังฆัสสาหัง  นิยยาเทมิ                    สะรีรัญชีวิตัญจิทัง

           วันทันโต (ตี) หัง  จะริสสามิ              สังฆัสโสปะฏิปันนะตัง

           นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง               สังโฆ  เม  สะระณัง  วะรัง

           เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                     วัฑเฒยยัง  สัตถุ  สาสะเน

           สังฆัง  เม  วันทะมาเนนะ  (นายะ)       ยังปุญญัง  ปะสุตัง  อิธะ

           สัพเพปิ  อันตะรายา  เม                   มาเหสุง  ตัสสะ  เตชะสา.

(หมอบกราบลงว่า)

                                                                                                กาเยนะ  วาจายะ  วะ  เจตะสาวา

                                                                                                สังเฆ  กุกัมมัง  ปะกะตังมะยายัง

                                                                                                สังโฆ  ปะฏิคคัณหะตุ  อัจจะยันตัง 

                                                                                                กาลันตะเร  สังวะริตุง  วะ  สังเฆ.

แนะนำเว็บไซต์ พระคุ้มครอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

บูชาวัตถุมงคล