เป็นไปตามกรรม

ทุกอย่างต้องปล่อยไปตามกรรมจริงหรือ และบางคนก็ยังอ้างว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป แล้วแต่เวรกรรม
พระพุทธเจ้าทรงปล่อยให้เป็นไปตามเวรกรรมทั้งหมดจริงหรือ
-ถ้าพระโพธิสัตว์ได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ไม่มีความขวนขวายในการสั่งสอนเวไนยสัตว์ ทรงปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรมของสัตว์ พระพุทธศาสนาก็คงไม่มาถึงเราแน่

-ถ้าพระพุทธองค์ไม่เสด็จไปโปรดองคุลิมาลและมารดา เพราะทรงดำริว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรม จะเป็นตายร้ายดีก็ช่างมัน องคุลิมาลก็คงจะทำอนันตริยกรรมฆ่ามารดาของตนเสีย

อย่าลืมว่าเราเกิดมาบนโลกนี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในวังวนของวัฏฏะกรรมนั้น ฉะนั้น เราจึงมีส่วนในการหมุนกรรมว่าจะไปในทางดีหรือทางไม่ดี

แนะนำเว็บไซต์ พระคุ้มครอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

บูชาวัตถุมงคล