พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอริยสัจ ๔ อย่างเดียว

สาวไทย ชาวบ้าน

บางท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนแต่อริยสัจ ๔ อย่างเดียว สอนเข้าไปในจิต มุ่งเข้าไปในจิตอย่างเดียว จริงๆ แล้วมีคำสอนหลายข้อ หลายพระสูตรที่ทรงสอนอนุเคราะห์ตามโลก หรือเป็นคำสอนเพื่อเป็นข้อปฏิบัติสำหรับชาวบ้าน ที่เรียกกันว่าคิหิปฏิบัติ เช่น ศีล ๕ อบายมุขต่างๆ เป็นต้น

ดูตัวอย่างคำสอนที่เป็นไปเพื่อผู้ครองเรือนได้ใน สิงคาลกสูตร ซึ่งเป็นคำสอนว่าด้วยข้อปฏิบัติของผู้อยู่อย่่างฆราวาสวิสัย เช่นข้อความปฏิบัติต่อกันระหว่างสามี-ภรรยา ข้อควรปฏิบัติระหว่างพ่อแม่-ลูกเป็นต้น นี่จะเห็นได้ว่าคือข้อปฏิบัติของชาวบ้านทั่วไป พระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสไว้ว่าทุกคนต้องออกบวช แต่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนพุทธศาสนิกชน ในฐานะบริษัท ๔ อันได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา นั่นเห็นไหม ไม่ได้มีแค่นักบวชอย่างเดียว หรือไม่ใช่ว่าต้องบวชเท่านั้นถึงสอนได้

แนะนำเว็บไซต์ พระคุ้มครอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระเครื่อง

บูชาวัตถุมงคล